Page 9 - marcius
P. 9

fejthetjük ki tudásunkat. Így az első nagy tavi horgásza- Változtassunk irányt egy rövid időre! Majd visszaté-
    tom nem igazán sikeredett úgy, ahogy én azt elképzel- rek a nagy vizeken használt taktikákra és néhány ered-
    tem, ugyanis, nem tudtam úgy nekilátni a horgászat-  ményt is látni fogunk, de most úgy hiszem szükséges
    nak, ahogy azt egy ilyen „édes vizű óceán” megkívánta néhány sort magáról az etetőanyagról is írni. Meg va-
    volna. Azonban, a tó szépsége és mérete felébresztet- gyok győződve arról, hogy egy ponty csali, legfonto-
    te bennem a vágyat, hogy nagy pontyokat fogjak. Ez a sabb aspektusa, a tápértéke. Rövidtávon a bojli illata,
    tó adott néhány fontos leckét a nagy tavi horgászatról és a vonzó aromák hatása, elegendő a halfogáshoz.
    és az etetésről. Egy év múlva visszatértem, erre a szá- Hosszútávon a bojli illata és a tápértéke közti kombi-
    momra igen emlékezetes tóra, egy több napos hor- náció, az ami számít. Ha a hal nem rendelkezik azzal
    gászatra, majd pedig a rákövetkező évben újra. A két az ösztönös képességgel, hogy felismerje a táplálék tá-
    peca alatt, fogtam valamennyi halat, a legnagyobb 16 pértékét, akkor hogyan táplálkozik? És hogyan marad
    kg-os volt. A méret szempontjából, nem mondhatnám, életben? Szinte minden horgászat alkalmával, amikor
    hogy nagy sikereket értem el, azonban a pontyhorgá-  nagy pontyra megyek, tápértékükért és minőségükért
    szatban, néha többet lehet tanulni a kudarcokból, mint elismert csalikat és bojlikat használok. Ha gyors ered-
    a sikerekből.                     ményt akarok, miközben próbálom hozzászoktatni a
      Az egyik horgászatnak különleges jelentősége volt halat az adott etetőanyaghoz, akkor néha aromában
    számomra. 2014 októberében az éjszakai hor-
    gászat letiltása előtti öt napban horgásztam egy  Néha elvesz két-három napot, hogy megy-
    lakhelyemhez közeli bányatavon. Azt a részt,  győzzem a halat arról, hogy az etetőanyag,
    ahol az éjszakai horgászat engedélyezett volt,  amit kínálok neki, lényeges része az ő ter-
    igencsak benépesítették a horgászok, úgy hogy  mészetes táplálékának
    nem tudtam termékeny helyre állni – az ered-
    mény az volt, hogy borzasztóan rosszul horgász-
    tam. Nem fogtam semmit. Néha megesik ve-
    lünk, hogy jól horgászunk és mégse fogunk, de
    itt minden az én hibámból eredendően történt.
    Akkor egyszerűen borzalmasan horgásztam, fő-
    leg azért, mert etetési stratégiáim abszolút té-
    vesek voltak. Zavaros volt a hozzáállásom. A kor-
    látozott időben, ami rendelkezésemre állt, nem                                pontyhorgászat
    tudtam kivitelezni a taktikámat. Minél hama-
    rább tisztáznom kellett magammal az etetések-
    kel kapcsolatos gondolataimat, egyébként ha
    nem ezt tettem volna, egész további életemet
    eredménytelen horgászatok töltötték volna ki.  Éjszakai jövevény
      A probléma, amit felismertem a nagy tavi
    horgászatban a következő: a legtöbb ilyen jel-
    legű vízben, ami engem érdekelt, nagy pon-
    tyok éltek, melyek mellett kis százalékban, igen
    nagy pontyok is jelen voltak. Amikor kigondo-
    lod, hogy mekkora mennyiségű etetőanyagot
    akarsz használni, azt is figyelembe kell venned,
    hogy esetleg meglátogat egy 20 kg feletti pél-
    dányokból álló raj. Kicsi a lehetősége, de azért
    megtörténhet.
      Mennyi etetőanyag szükséges, hogy hely-
    ben tarts egy ilyen rajt, úgy, hogy fogj is né-
    hányat? Az eredménytelen bányatavi horgá-
    szatomat, ezzel a gondolattal fejeztem be. Az
    úton hazafelé jutott eszembe, hogy ha a bee-
    tetett területet csak egy vagy két nagy ponty
    látogatta meg, akkor az etetési stratégiám nem
    volt annyira jó, hogy az nagyobb eredményt is
    hozott volna. A jövőre nézve, úgy kellett etet-
    nem, hogy fel tudjam kelteni jóval több ponty
    érdeklődését úgy, hogy ki tudjam fogni a terü-
    leten áthaladó jelentősebb példányokat. Ebből
    a gondolatmenetből kiindulva született meg az
    új etetési stratégiám.

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14