Page 9 - majus
P. 9

Lebegõ                            pedig Surrey-ben, a nagy távolság miatt nem igazán volt


                               alkalmuk együtt horgászni, így csak egyszer-kétszer tud-
                               tak együtt összeröffenni egy évben. Így tehát a felfedezést
                               követően mindenki ment a maga útján. Ken megmaradt
 pontycsalik                         az általa megszokott hagyományos csaliknál, viszont Bill
                               egy megszállott lebegőszerelék gyártó lett. Nevetett is
                               rajta Ken eleget, mikor Bill megmutatta neki kreatúráit.
                               Aztán eljött az idő, amikor Ken arcára fagyott a mosoly,
                               ugyanis Bill szerelékei működtek. Ezt be is bizonyította
                               1987-ben a Ken lakóhelyéhez közel található College tá-
                               rozón. Az eredmény 5:1 lett Bill javára egy olyan vízen,
                               amelyen Ken gyakorlatilag „otthon” játszott. Ken ekkor
                               értette meg, hogy a lebegőszerelék igenis hatékony tud
                               lenni bizonyos esetekben. Bill eredményei, gondolkodó-
                               vá tették Kent. Rájött, hogy a lebegőszerelék nemcsak
                               egy olyan szerelék, amelyet akkor alkalmaznak, ha a
                               mederfenék iszapos, hanem a lebegés egy alternatíva is
                               lehet a kíváncsi pontyok megfogására. Tudta jól, hogy a
                               pontyok kíváncsi természetűek, és bármi olyan szokat-
                               lan szerelék (jelen estben egy úszó szerelék), eredményt
                               érhet el náluk, főként egy olyan vízen, mint a College
                               tározó, ami abban az időben nagy nyomásnak volt kité-
                               ve. A nagy nyomás miatt a pontyokat a hagyományos
                               csalikkal már nem lehetett megfogni, csak a „valami új”
                               után mutattak érdeklődést. Ezért tudta megverni 5:1-re
                               Bill Ken-t, mivel a lebegőszerelék új volt a pontyok szá-
                               mára.
                                Bill szereléke leginkább a D szerelék egyik változatá-
     D szerelék                     hoz volt hasonló. A D szerelék a 80-as évek elején jelent  pontyhorgászat
                               meg először, és nagyban különbözött az addigi hagyo-
                               mányos hajszálelőkés szerelékektől. Feltalálójával Roger
    egy leadcore zsinóron csúsztatva. Azonban Franck szere- Smith-el, Ken és Bill már horgászott együtt a híres Savay-i
    léke nem igazán az iszapos és dús növényzettel borított tavon, tehát az ismeretség már meg volt. Roger észlelte,
    mederfenekekre volt kitalálva, inkább egy alternatíva hogy a Savay-i tavon a pontyok megtanulták elkerülni
    volt, amelyet a kavicsos és keményebb aljzaton lehetett a süllyesztett csalikat, ezért megalkotta a D szereléket,
    használni eredményesen.                mint egy alternatívát a hajszálas szerelékek mellé. Rog-
      Aztán jött 1983 és Ken Townley… Ken egy Norfolk er ötletével arra törekedett, hogy lehetővé tegye a csali
    közelében található horgásztavon horgászott barátjával csúszkálását egy monofil zsinór darabon úgy, hogy az
    Bill-el, amikor csalija cseréjére készülve, botja kiemelése a horoghoz kötve egy D betű formájához hasonlítson.
    közben megakasztott egy beszakadt zsinórt végén egy Működésének lényege abban áll, hogy a csali felvétele,
    ólommal ellátott szerelékkel. Az előkét 8 lb-s monofil zsi- majd az ezt követő kiköpés után, csak a csali repüljön
    nórnak vélték. Maga az előke át volt fűzve a horog fülén ki, a horog maradjon a hal szájában. Roger a csalit egy
    úgy, hogy egyben a hajszálelőke szerepét is betöltötte, vékony szállal rögzítette úgy, hogy a szálat egy kis acél
    végén egy bojli rögzítésére alkalmas csomóval. A hajszál gyűrűhöz is megkötötte, amely szabadon csúszkálhatott
    része egészen rövid volt, de ami felkeltette Ken figyel- azon a monofil zsinór darabon, amelyet a füles horog-
    memét az egy AA méretű sörét ólom volt, melyet a ho- hoz kötött D betű formájában. Innen ered a D szerelék
    rog fölött 2,5 centiméterre helyeztek el az előkén. A bojli elnevezés is.
    már rég feloldódott, ezért csak találgatni tudtak, hogy  A kezdetekben Roger szerelékét süllyedő bojlival
    mi is lehetett az, amit kipecáztak. Egyébként ha a bojli használta, de különösebb eredményt nem tudott felmu-
    rajta maradt volna, azonnal rájöttek volna, hogy lebegő tatni addig, amíg egyszercsak jött egy ötlete, és süllyedő
    csalis szerelékről van szó.              helyett lebegő bojlit tett a horogra. A pop-up nevet adta
      Így nem maradt hátra csak a találgatás, hogy vajon neki. A D szerelék ekkor vált igazán halálos fegyverré.
    milyen szerepet tölthetett be a sörét ólom, az előkén.  A Roger által feltalált D szerelék nagy lépés volt előre
    Tesztelni kezdték a szereléket a víz szélén, bojli helyett és felhívta a figyelmet a pop-up-okra. Azóta több válto-
    lebegő keksszel, és rájöttek, hogy nem is rossz ez a vala- zata is megjelent, amelyek nagyban vagy kevésbé ha-
    mi. Így fedezték fel a lebegőcsalit.         sonlítanak az eredetihez.
      Ezek után már csak az számított, hogy merjék-e hasz- A Roger féle változat inkább a lágy textil zsinórokra
    nálni új találmányukat és vajon hihetnek-e benne, hogy vagy az ahhoz hasonló lágy anyagokra koncentrálódott,
    lehet vele halat fogni. Ken mivel Cornwall-ban lakott, Bill de jól dolgozott monofil alapú előkékkel is. Egyik nagyon

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14