Page 10 - majus
P. 10

jó változata a D szereléknek a függős változat (hinged
    D-rig), amelyet Terry Hearn készített el.        Így is lehet sikeres
      Amint azt már többször is említettem, vannak szere-
    lékek, amelyeket egyesek imádnak, mások meg teljesen
    elkerülnek. A jelenség legjobban a po-up-ra jellemző.
    Ismerek horgászokat, akiknek meg sem fordul a fejében
    a süllyedő bojlival való horgászat, mások meg egyene-
    sen undorodnak, ha meglátnak egy pop-up-al teli bojlis
    üveget.
        www.horgaszkalandok.hu
      Azt észleltem, hogy az angol horgászok többsége
    kedveli a pop-up-os szerelékeket. Kérdezem, miért?
    Egyetértek azzal, hogy bizonyos esetekben lehetnek
    hatékonyak is, de azzal nem értek egyet, hogy a pop-
    up az egyetlen hatékony szerelék. A menő európai hor-
    gászlapok is nagyobb hangsúlyt fektetnek a pop-up-ra,
    valósággal figyelmen kívül hagyják a félig lebegő vagy
    standard módon süllyedő bojlikat. Még a francia hor-
    gászok is így vannak ezzel. Őrület! Úgy tűnik az egész
    európai pontyhorgász világ, a pop-up-ok lázában ég!
    Vajon a pop-up-os szerelék, jobb mint a többi? Szerin-
    tem nem!
      Ezek után lehet, hogy Önök is joggal teszik fel a kér-
    dést: hogy ha az egész pontyos elit, pop-up-os szerelé-
    keket használ, akkor Önök miért ne követnék a trendet?
      Azért itt megjegyezném, hogy a dolgok nem úgy áll- felkutatnak. A probléma csak az, hogy gyorsan tanulnak
    nak, mint azt sokan hiszik. Gyakorlatilag e cikk megírásá- és egy idő után már nem könnyű átverni őket.
   pontyhorgászat  ben elárulja, hogy a Cassien tavon fogott pontyai közül, up-al horgászni:
                                Véleményem szerint három esetben érdemes pop-
    hoz Steve Briggs egyik írása adta az ötletet. Steve cikké-
                                 ha vastag iszapréteg van a vízfenéken
    egyet sem fogott pop-up-os szerelékkel. Értik, egyet
    sem! Hogyne gondolkodnék el ezen!
                                 ha az aljzatot sűrű növényzet fedi
      Régebben én is a szerelékek rabja voltam. Állandó-
                                 ha egyszerűen kíváncsiságot ébreszt a pontyban
    an váltogattam őket, anélkül, hogy tudtam volna, mit is
    akarok elérni. Megtanultam rengeteg szereléket össze-
    állítani, de nem sokra mentem velük, mert nem jöttem  Vegyük ezeket sorra.
                                Iszap. Ok! Készen állok arra, hogy elismerjem, hogy
    rá, hogy nem a szerelék fogja a halat, hanem a szerelék egyes tavakban túl vastag az iszapréteg ahhoz, hogy
    és a csali együttvéve. Csak jóval később értettem meg, egy süllyedő csalit használjunk. Az iszapból felemelkedő
    hogy a jó szerelék összeállításában mekkora szerepe van pop-up-ok láthatóbbak, könnyebben érzékelik a pon-
    a csalinak is.                    tyok. De még mielőtt még szentírásnak vennénk ezt a
      Ma, ha tehetem, inkább az egyszerű szerelékeket tényt, hadd meséljek el egy történetet:
    használom. Attól függetlenül, hogy sokat tudok a szere- 1982-ben egy számomra ismeretlen tavon horgász-
    lékek anatómiájáról és mechanikájáról, nem igazán ej- tam. Nem tudtam milyen az aljzat és a pop-up-ról sem
    tettek rabul. Ritkán alkalmazok komplex pop-up szerelé- hallottam addig. Egy önakadós, tőlünk már megszokott
    keket, mert az én szemszögemből nézve, úgy gondolom, szerelékkel horgásztam, amely egy 7,5 centiméteres elő-
    hogy a pop-up-ok inkább a horgászokat fogják, és nem a kéből, hajszálelőkéből és egy 85 gr-os ólomból állt. Sok
    halat. Azt javaslom Önöknek is, hogy amikor a tóparton halat fogtam vele, anélkül, hogy tudomásom lett volna
    vannak, és a dobozukban keresgélnek, ne a legfrissebb arról, hogy valószínűleg szerelékem belesüppedt pár
    lapokban megjelent hiper-szuperen kalibrált, leadcori- centit az iszapba. Csak úgy két évvel később jöttem rá,
    zált, artikulált, szerelékekről áhítozzanak, hanem tegyék amikor bementem a vízbe etetni, hogy szinte az egész tó
    fel maguknak a kérdést és gondolkozzanak el azon, hogy fenekét 60 centiméteres iszap fedi. Vajon akkor, hogyan
    tényleg szükségük van-e rájuk? Kit akarok becsapni, ma- tudtam annyi pontyot fogni, egy gömbölyű ólommal az
    gamat vagy a halat?                  iszapba elmerült rövid szerelékkel? Biztos, hogy a pon-
                               tyok érzékelték a bojlit az iszapban is, és akkor joggal
    PRAKTIKUS ALKALMAZÁSOK                kérdezem, mi szükségem lett volna a pop-up-okra? Az-
    Nehogy azt gondolják, hogy teljes mértékben elutasí- óta, bevallom én is használom a pop-up-os szereléket az
    tom a pop-up-os szerelékeket. Nem erről van szó. Én is iszapos vizeken, attól függetlenül, hogy tudom, hogy a
    használom őket, amikor úgy érzem, hogy csakis ez lehet pontyok képesek megtalálni az iszapba süllyedt csalikat
    a hatékony egy olyan vízen, amelyen nagy a nyomás a is. És hogy miért? Szimplán csak azért, mert úgy gondo-
    horgászok részéről. Mint már mondtam a pontyok kí-  lom, hogy a ponty könnyebben felveszi a csalit az iszap-
    váncsi természetűek, és minden a számukra érdekeset ról, mint az iszapból.

  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15