Page 6 - junius
P. 6

A szerelék elkészítése maga a megtestesült egysze- ütköző – horog – második műanyag ütköző – má-
    rűség. Úgy kell eljárnunk, mintha csak sima gyöngy-  sodik szilikon ütköző. A holland horgászok egy har-
    szemeket fűznénk fel egy cérnára. Kezdjük a fémgyű- madik műanyag ütköző bevezetését is javasolják. (2.
    rű megkötésével, következik a bojli, az első műanyag ábra)
    ütköző, a horog (háttal a bojlinak), a második ütköző,  Kiindulva mindkét változatból, tulajdonképpen
    egy szilikon ütköző. A két műanyag ütköző közé fogott mindenki elkészítheti saját szerelékét is– például
    horognak kb. 1 cm-es mozgásszabadsága van a zsinó- kiiktatva az összes műanyag ütközőt és csupán a
    ron. (1.ábra)                     szilikon ütközőket használva. Egy másik különbség
      Amint a hal felveszi a csalit és elindul vele, a ho- a használt anyagban van. Például az angolok, előké-
        www.horgaszkalandok.hu
    rog forogni kezd és beakad a hal alsó ajkába. Ha a nek a lágy textil zsinór használatát javasolják, míg a
    hal megakad és elkezd menekülni, a bojli széttörik, a hollandok kétfélét: egy durva fonott és egy lágyabb
    horog pedig a fém gyűrűre támaszkodik, ami átveszi monofil zsinórt használnak előkeként. Az eredmény
    az egész terhet. A hurok, amivel megkötjük a fém- egy kombinált szerelék, ahol a két zsinór egy forgó-
    gyűrűt nagyon igénybe lesz véve, ezért figyelmesen val van összekötve. A kombinált szerelékek, mint
    kell elkészíteni. A szerelék csak süllyedő csalikkal már említettem kétféle zsinórból vannak összeállít-
    használható, főként bojlival. Nehéz volna például va egy lágyabból, mely megengedi a pontynak, hogy
    kukoricával használni, mert az nem tudná olyan jól könnyedén bevegye a bojlit, és egy merevből, mely
    elrejteni a horgot, mint a bojli.           megakadályozza, hogy kiköpje azt. Az összes válto-
      Mivel a szerelék azon a tényen alapul, hogy a hal zatnál kisméretű 6-os számú horgot használnak.
    saját magát akasztja meg, félstabil (semifix) ólmot   Az akrobata szerelék nem egy csodatevő titokzatos
    kell használni. Egyébként nincs más használati elő-  dolog, amely ott is képes halat fogni, ahol más meg-
    írás, és nagyon jól működik nehéz, akadós terepen bukik. Csupán egy plusz fegyver a horgász tárában.
    is.                          Érdemes kipróbálni, mivel könnyű elkészíteni, csak az
      Ennek a szereléknek számos változatát használják a kis hátránya van, hogy nem lehet kicserélni a csalit a
    világszerte. Például a hollandok is, csak ők két szili- fárasztás után. Ha cserélni akarjuk, akkor új szereléket
    kon ütközőt használnak egy helyett, az elemek jobb kell készíteni. A tartozékok tekintetében az itt bemuta-
   pontyhorgászat 2. ábra
                               tottak csak javaslatok, mást is bátran ki lehet próbálni.
    rögzítéséért. Az összetevők rendje a következő: fém-
                                                   László Attila
    gyűrű – bojli – első szilikon ütköző – első műanyag

  6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11