Page 9 - januar
P. 9

Az IM6 (Intermediate Modulus 6) volt az első az évek folyamán az üvegrostból készített horgászbot-
    grafit, amely lehetővé tette a modulszám és a jaiknak is köszönhetően váltak híressé. Ilyen gyártók a
    teherbírás növelését. A horgászbot gyártás tör-    Lamiglass, St. Croix, Fenwick és nem utolsó sorban, a
    ténetében először a modulszám növelésének Seeker. Ez utóbbi kínálja jelen pillanatban a legfejlet-
    problémáját úgy tudták megoldani, hogy ez nem tebb S-glass és E-glass üvegszálból készített botteste-
    ment a botok ellenállóságának rovására. Igaz, a ket, amelyeket grafittal és főleg boronnal kombinál
    megoldás csak részleges volt.             (kompozit bottestek). Az üvegszálnak két nagy előnye
                               van, egyik a magas teherbírás, másik pedig az ala-
    Ma, az IM6 grafit, számos horgászbotgyártó ajánla- csony ár. Főként az úgynevezett reakciós műcsalikhoz
    tában lelhető fel. Modulszáma 36 és 43 millió között (wobblerek, körforgók, támolygók, stb.) használt botok
    váltakozik. Feltétlenül említést érdemel, hogy ezeket anyagaként használják az üvegrostot. Az S-glass ára,
    a grafit bottesteket, nem a tulajdonképpeni botgyártó hozzávetőleg, kétszerese az E-glass árának, és ugyan
    cégek állítják elő, hanem kimondottan a grafitelemek nagyobb a tűrőképessége, gerincesség tekintetében
    gyártására szakosodott cégek. A gyengébb minőségű semmivel sem kerekedik az E-glass fölé.
    bottestek Kínából, Koreából, Tájföldről származhatnak,  A grafit- és az üvegszálak mellett még számos más
    a felsőbb minőségi kategória képviselői rendszerint az anyag is használatos a horgászbotgyártásban. Ezek le-
    Egyesült Államokban és Japánban „születnek”. Tud- hetnek kompozit anyagok vagy olyan rostok, mint az
    nunk kell, hogy egy jó minőségű IM6 bottestre épített aramidok csoportjába tartozó Kevlár, spectra (micro-
    horgászbot ára rendszerint eléri a 150-200 dollárt. dyneema), bor, kvarc. Mindegyiknek megvan a maga
    Egyelőre az Amerikában gyártott bottestekért mélyen jól meghatározott alkalmazási területe. A grafitbotokat
    kell a zsebünkbe nyúlnunk, nem úgy, mint a kínai ter- gyártó cégek folyamatosan kutatják azokat az anyago-
    mékek esetében. Más grafittípusok (IM7, IM8, IM9) úgy kat, amelyekkel megerősíthetik, a sérülékeny botteste-
    kínálnak magas modulszámot, hogy közben ellenállóak ket és gerincességet kölcsönözhetnek nekik. Eljutottak,
    maradnak, nem csökken a rugalmassági tűrőképes- odáig, hogy az űrhajógyártásban használatos anyago-
    ségük. Ez leginkább igaz az IM9 grafitra, amely ugyan kat kezdtek alkalmazni a horgászbotgyártásban.
    nem a legnagyobb modulszámú típus, mégis egyike a    Az aramidok családjának legismertebb tagja a ’70
    piacon fellelhető legstrapabíróbb anyagoknak. Bátran –es években a DuPont cég által felfedezett Kevlár. Ez
    választhatják mindazok, akik egy
    korszerű horgászbotot szeret-   Készül a karbon szál szövet
    nének, ugyanakkor nem akarják                                         horgásztudomány
    vállalni annak kockázatát, hogy
    botjuk éppen egy sorsdöntő pil-
    lanatban „adja meg magát”.
      A korszerű horgászbotgyártás
    legalsó lépcsőfokán az üvegszál
    áll. Ez az anyag forradalmisítot-
    ta először a horgászbotgyártást.
    Napjainkban a gyártók két féle
    üvegszálat használnak: S-glass
    és E-glass.
      Az E-glass megnevezés jelen-
    tése „electrical glass” és egy cso-
    port üvegszál típust foglal magá-
    ba, amelyeknek fő alkotóeleme
    a „kalcium- alumino- borszili-
    kát”. Ezeket az anyagokat erede-
    tileg az elektromos áramkörök
    gyártásánál alkalmazták.
      Az S-glass vagy „structural
    glass” nagyobb ellenálló képes-
    ségű, mint az E-glass és a „mag-
    nézium- alumino- szilikát” alapú
    üvegszálak csoportjába tartozik. Léteznek továbbá, a volt az első szerves rost, amelynek ellenálló képessége
    horgászbot gyártásban, különböző módosított E-glass igen magas volt és használható volt kompozit anyag-
    és S-glass típusok. Példáúl a St. Croix által alkalmazott ként is. Eredetileg a gumiabroncsok acél merevtőinek
    S-glass (SCI) modulszáma magasabb, mint más üveg-   helyettesítőjének szánták, mára azonban számos más
    rostoké. A nagy ellenálló képességű és teherbírású területen nyer létjogosultságot a Kevlár.
    S-glass üvegszálat az Owens Corning cég fejlesztette ki.  Az aramidok, tulajdonképpen egy műanyag csoport,
    Érdemes megemlíteni néhány neves gyártót, amelyek amely magába foglalja a Nomex-et és a Kevlár-t.

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14