Page 9 - februar
P. 9

esetleg különleges szakítószilárdságú vagy kopásálló vál- rések a rossz akadáskor fellépő nyitó hatás miatt fordul-
    tozatot vagyunk kénytelen választani.         nak elő.
      A bevonatos előkék sprődsége önmagában hátrá-  A szakáll mérete fontos lehet a leakadások elkerülé-
    nyos, de a segítségével irányítható horog, avatott kezek- se végett, de több sérülést is okoz vetélytársainknak. A
    ben sikeresen működik. A téma kimeríthetetlenül sok megfelelő horogforma kiválasztása tapasztalati kérdés,
    kérdést vet fel, mégis az előke hosszával szeretném zárni minden gyártónak meg van a maga fogyasztói tábora,
    a gondolatot. 15 cm­nél rövidebbet semmiképpen nem illetve a sikeres formákat több cég is forgalmazza.
    ajánlok, mert a csalira teljesen ráhajoló pontynak is kell  Méret szerinti kiválasztás is egyéni kérdés, mely sok
    egy kis mozgásteret adnunk. Arról nem is beszélve, mek- téveszmén alapul és már gyermekkorban eldől a hovatar-
    kora feje van egy kapitális példánynak, így eleve kizárt tozás. Az ágyúval verébre vadászó fajta 3/0­s horgot sem
    egy 15 centinél rövidebb előke biztos akadása. A másik szégyell felkötni, szerencsére az ilyen „emberek” kevés
    véglet nem könnyen fogalmazható meg, de 50 cm­nél halat fognak. A 8­as méretet negatív túlzásnak tartom, de
    hosszabbat csak extrém esetben használnak.      ebből a méretből már található a ládámban. A bojlihorgá-
      Egy 30­40 cm­es előke még oxigénhiányos vízben is szok általában 4­estől 1/0­ig választják a horgaikat. Én a kis
    lehetővé teszi, hogy a föléúszó halak felszippanthassák horog híve vagyok. Számomra a 6, 4, 2­es méret a nyerő.
    a csalit (elméleti kérdés: ha kifeszített állapotban van az  Ugorjunk egy nagyot és nézzük azt, ami a horogra ke-
    előke az aljzaton, kizárólag az ólom irányába tud elmoz- rül. Sok szó esett már a módszer névadójáról a bojliról.
    dulni a csali). Mivel a kapás illetve önakasztás az előke Receptek, összetevők és ízesítések terén komoly viták
    megfeszülésekor következik be, nem túl pozitív, ha a ho- robbanthatnak ki a „szakik” között, de a felhasználandó
    rog már rég a hal szájában van, de a hosszú előke miatt golyók mérete kevésbé vált ki vitát. Az ún. minibojliktól
    szabadon kószál az etetésen. Én, az esetek 80 %­ában (néhány mm átmérő) egészen a több cm­es átmérőig
    egy arasznyi előkét használok (kb. 22 cm). Ennél rövi- változhat a választás. Tudom, hogy néha jól esik egy­egy
    debbet soha.                     nagy falat, de ne várjuk el még a kapitális példányok-
      A horog kiválasztását a bojli méretéhez, évszakhoz és tól sem, hogy úgy nyeljék a bojlit, mint Szabó bakter a
    a halak méretéhez igazítom. A halak méretéhez igazítást szilvás gombócot. Azok a falatok az ideálisak, melyeket
    nem úgy értem, hogy a kis ponty 6­os, nagy ponty 3/0­s kényelmesen tudnak fogyasztani a halak. Ha nem in-
                                                           pontyhorgászat
    horog, hanem a kis pontyok valószínűségekor, nyílt tere- tenzív a táplálkozás, sokszor pozitívan hat egy­két szem                                       Ha nem intenzív a táplál-
                                       kozás, sokszor pozitívan
     A horog kiválasztását                       hat egy-két szem 10 mm-
     a bojli méretéhez, év-   Azok a bojlik az ideálisak, melye-   es bogyó, de átlagosan
     szakhoz és a halak mé-   ket kényelmesen tudnak fogyasz-    a 15-25 mm-es tűrés a
     retéhez igazítom      tani a halak              mérvadó    pen vékony húsú, kemény terepen vagy nagy példányok 10 mm­es bogyó, de átlagosan a 15­25 mm­es tűrés a
    esetében vastagabb húsú horgot használok. A vékony mérvadó, és ne veszítsük szem elől: két véglet közötti 1
    horog jobban akad, de terhelés esetén vág, mint a szi- cm­es különbség, majd 3­szoros térfogatbeli differenciát
    ke, a vastag gyengébben akad. Kizárólag füles horgot takar. Fogtam már 2 db 22­es golyóval alig kilós pontyot,
    használok és elsőrendű hegyűt. Anyagát tekintve nem de 16 mm­esre is jött már 10 kg feletti. Mindent egybe
    vagyok válogatós, az sem baj, ha könnyen rozsdásodik, véve, igazítsuk a bojli méretét a várható pontyok mé-
    úgy sem használom egyik horgomat sem kétszer. Így biz- retéhez és étvágyához. Kezdjünk kisebb mérettel, abból
    tos az akadás és a halak sem kapnak vérmérgezést. Jókat baj nem lehet. Tapasztalataim szerint a horgászok több-
    mosolygok a horgok felesleges hajlító próbájának láttán, sége 18­22 mm­es bojlit használ, az általam sokra tartott
    mert lemezhorgokkal már rég nem találkoztam és fizikus horgászok pedig, inkább kisebbet vagy a tűrés alsó hatá-
    segítsége nélkül is egyértelmű, hogy egy jól akadt horog rát részesítik előnyben.
    több 10 kg­os tömeget is képes megtartani. A horogtö-                     László Attila

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14