Page 6 - februar
P. 6

www.horgaszkalandok.hu

     A folyóvizeken, a körforgót rendsze-         A pisztráng nagyon félénk hal, vigyáz-
     rint 40 cm-es sekély vízben vezetjük         zunk, hogyan közelítjük meg a vizet    lyekre. Azt vallom, hogy ez az első lépés, ami a halak csakis ezeknek a követelményeknek a betartásával vál-
   pisztránghorgászat  nyítva elhelyezkedik a parton. Ezek után kerüljük a za- felfelé érdemes­e dobálni vagy esetleg lefelé is? Azt
    megközelítését illeti. Második lépésként foghatjuk fel nak eredményesekké.
                                Itt szeretnék szólni néhány szót arról, hogy csak
    azt a módot, ahogyan a horgász a vélt halhoz viszo-
    jos csörtetést a parton, hiszen ez azonnal elzavarja a vettem észre, hogy ez a probléma afféle Hamlet­i kér-
    pisztrángokat. A vízből történő horgászat valamelyest désként lebeg a horgászok feje felett. Mindenekelőtt
                               tartsuk szem előtt, hogy csalinknak természetesen kell
    könnyít a helyzetünkön, ám ez csakis a széles, nagy víz-
    hozamú, mélyebb folyókon lehetséges. Egy kis folyóba haladnia a folyóban ahhoz, hogy ne keltsen gyanút az
                               igencsak óvatos pisztrángokban. Képzeljünk csak el
    semmiképpen nem tanácsos beleállni, hiszen a jár-
    kálásunk nyomán gerjesztett hullámok és zaj azonnal egy 3­ 4 cm nagyságú halacskát, amint éppen a folyó
    elriasztja a halakat. Érdemes visszatérnünk azokra az sodrásával szemben úszik felfelé, és gondoljunk arra,
    ígéretes helyekre is, amelyeket előzőleg már meghor- hogy lehetséges­e ez? Egyértelmű, hogy ezek a zsák-
    gásztunk. Mindig alulról felfelé haladjunk a folyóban, mány halacskák nem csak folyásirányba, hanem azzal
    hiszen a felkavart üledék figyelmezteti a folyó alsóbb szembe is változtatják helyüket, csakhogy egy ilyen kis
    szakaszain tartózkodó halakat. Egy viszonylag zavaros, hal nem képes arra, hogy felfelé ússzon a folyón, úgy
    opálos vízben ez a jelenség nem nyer nagy jelentő- mintha egy 200 lóerős motor volna a farkán! A halak
    séget, viszont a tiszta vízben sodródó üledékfelhőket haladási sebessége egyenesen arányos azok nagysá-
    határozott vészjelzésként értelmezi a pisztráng. Tehát, gával, az általunk használt műcsalik pedig dobozunk
    minél kisebb körvonal, zajtalan és fölösleges mozgá- legapróbb darabjai közül kerülnek ki. Tehát a sodrással
    soktól mentes lopakodás. A legígéretesebb helyek szemben történő bevontatás csakis abban az esetben
                               elfogadható, ha ezt a csalink mérete elfogadhatóvá te-
                               szi. A sodrásra majdhogynem merőleges, keresztirányú
                               dobások tűnnek ebben az esetben a leghatásosabb-
                               nak. Annak ellenére, hogy csalink a folyással szemben
                               viszonylag lassan vontatható, a tapasztalat azt mutat-
                               ja, hogy igencsak kevés pisztráng hajlandó elhagyni
                               rejtekhelyét és a sodrásban üldözőbe venni leendő ál-
                               dozatát. Amelyek mégis megteszik, azok rendszerint a
                               kisebb, aktívabb és tapasztalatlanabb egyedek.
                                Amennyiben teljesen áttetsző vizeken horgásznak,
                               az én tanácsom az, hogy válasszák inkább a műlegye-
                               zést. A pergetés azokon a vizeken kerekedhet a mű-
     Ha a víz szép tiszta, akkor inkább         legyezés fölé, amelyek átláthatósága, tisztasága nem
     a műlegyezést válasszuk               teljes.
                                                     Losonczi

  6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11