Page 5 - februar
P. 5

linkat a lehető legmélyebben kell vontatni, folyóvize- az egy horgászatra eső elvesztett műcsalik számát.
    ken nagyon nagy jelentősége van a pontos dobásnak, Ugyanez történik a wobblerekkel is, jóllehet ezek vala-
    a műcsali csendes vezetésének, amelyet rendszerint mivel eredményesebben győzik le a folyó keltette ör-
    20­ 40 cm mélységben vezetünk. Nem utolsó sorban vényeket és könnyebben tarthatóak a mederfenék kö-
    a folyó folyásirányával szemben vontatott csali is telje- zelében. Emellett egy ügyesen vezetett wobbler sokkal
    sen más vezetést igényel…               természetesebb látványt kelt a hal számára, főleg, ha
      A halak felkutatása nagy vonalakban megegyezik a rövid szünetekkel szakítjuk meg a bevontatását, ami-
    műlegyezésben alkalmazottakkal, viszont a pergető- kor is fahalacskánk lassan emelkedni kezd. Ez a mozgás
    horgásznak egy fontos részlettel több nyomja a vállát, csakis abban az esetben fogja kapásra bírni a pisztrán-
    ugyanis figyelnie kell arra is, hogy csalija ne csak eljus- gokat, ha wobblerünk a megfelelő irányból közeledik a
    son a halak vélt tartózkodási helyére, hanem ott aktí- hal támadási zónájába. Mivel a pisztráng rendszerint a
    van fejtse is ki a csalogató hatását.         sodrást megtörő valamilyen akadály (kövek, ágak stb.)
      A folyássál szemben dobott körforgóknak, vagy mögé áll be, általában a sodrással szemben, érthető,
    egy kisméretű támolygóknak legalább 15 cm­es víz- hogy a számára legelérhetőbb táplálék felülről jön
    mélységre van szükségük ahhoz, hogy megfelelően feléje, oly módon, hogy ne kelljen hosszabb időre el-
    mozogjanak. A sekély vizű gázlók és a mederben ta-  hagynia rejtekét. Ezt tartsuk szem előtt a vízparton is.
    lálható nagy kövek egyáltalán nem kedveznek ezek- Műcsalitól függetlenül a kapás mindig oly módon tör-
    nek a műcsaliknak, mint ahogyan a sodrás gyakori és ténik, hogy a pisztráng felemelkedik az aljzat közelé-
    hirtelen változásai sem. Ilyen helyeken történő horgá- ből, majd hagyja a csalit közeledni, egy röpke pillanatig
    szataink során műcsalink rendszerint több időt tölt a vizsgálgatja azt, és amennyiben támadásra adja a fejét,
    víz felszínén pattogva, mint a víz alatt, ugyanis csekély vehemensen elkapja a csalit, hogy a következő pillanat-
    tömegénél fogva a sodrás folyton feldobja. Szinte elke- ban már visszatérjen a mederfenék közvetlen közelébe
    rülhetetlen, hogy faágakba vagy nagyobb kövekbe ne és visszaálljon búvóhelye mögé. A bevágásunk legyen
    akadjon csalink, az ennél a módszernél használatos vé- minden esetben gyors, ne teketóriázzunk, amint érez-
    kony monofil zsinórt ne feledjük, csak kevéssé terhel- zük a rávágást, azonnal reagáljunk, ellenkező esetben
                                                           pisztránghorgászat
    hetjük. Ezért gyakran kell csalink után gázolnunk, csök- halunk gyorsan rájön a turpisságra és kiköpi a műhalat.
    kentve ez által a horgászhely nyújtotta lehetőségeket.  A folyóvízi horgászok jól tudják, hogy létezik a fo-
    Ha figyelembe vesszük az éles köveket is, amelyek a lyónak egy arculata, amely után igazodva a tapasztalt
    zsinórunkat megsérthetik, könnyen kiszámolhatjuk szem gyorsan és könnyedén ráismer az ígéretes he-


     A műlegyező horgászok elsősorban a pisztráng
     azon tulajdonságát „lovagolják meg”, hogy nem
     tud ellenállni a különféle rovaroknak     A mélyebb vízrészeken használ-
     hatunk kisebb támolygót is                                A nyerő a kis finom villantó                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10