Page 5 - aprilis
P. 5

Az alapelképzelés szerint a szemközti parttól egy honolt, mert a jobb ki- és bejárás érdekében nem húz-
    igen hosszú szárú háromszöghöz hasonló etetőutakkal tuk be a cipzárt az elején.
    szabályosan elzárjuk a halak remélt vonulási útját, de  Reggel aztán jólesett a meleg étek, ellensúlyozta a
    ez a rendkívül viharos időjárás miatt evezős gumicsón- mínusz 5 C-fokos hideget. Kaja után újra csalizás és be-
    akkal kivitelezhetetlen volt.             húzás, ami a viharszerű szél miatt egyre nehezebben
      Nem maradt más hátra, sima halom etetéseket csi-  ment. Leginkább az okozott gondot, hogy a bójához
    náltunk a képzeletbeli háromszög csúcsainál és körül- evezve a horgot a megfelelő helyre szerettem volna
    belüli oldalfelezőinél. Ezen a tavon engedélyezett a há- engedni, a szél pedig a rögzítés nélküli csónakot mesz-
    rom bot használata és az ún. behúzás. Ki is használtuk a sze sodorta az etetéstől.
    lehetőséget, és iszonyú távolságra húztuk horgainkat.  Nem szerettünk volna pontatlanul pecázni, ezért a
    Társam, Tamás és jómagam legtávolabbi szerelékei jó- legszélső bot behúzása után megfelelő horgony után
    val 300 m-en felül voltak a parttól. Két szélső felszere- néztünk. Tamás elindult kocsival, és kisvártatva egy kb.
    lésünk horgait pedig a felénk eső pont szélébe, a még 20 kg-os betondarabot hozott a sátorhoz. Ez előnyös,
    sárgán hajladozó tavalyi nád közvetlen közelébe vetet- nem kell villámsebesen fenékre engedni, és meghúzni
    tük be, bízva a táplálékot kereső pontyok part menti a zsinórt a távolra való sodródástól tartva, mindenre
    mozgásában.                      van idő, mert a csónak áll.
      Az etetőkajával nem sokat vacakoltunk: némi sze-   Problémáinkat fokozta, mikor a parthoz érve egy
    mes és hozzá nem túl nagy mennyiségű bojli. Két-két hullám a csónak és a part közé szorította az evezőt, s
    boton kifejezetten nagy szemű, 30-35 mm-es golyókat annak műanyag tolla félbe tört. Szóval nem lett egy-
    kínáltunk fel, míg a harmadik pecát mindketten egy szerűbb a félméteres hullámokon közlekedni. Az idő
    kissé megemelt, a fenéken „szomjazó” növényzet fölé egyre jobban nekivadult, már csak plusz 6 C-fok körül
    lebegtetett színes, aromázott bojlival csaliztuk.   volt a levegő hőmérséklete, és a víz is hűlni kezdett.
      A nap folyamán kapás nem jelentkezett, és az idő A metsző szél egyre csak fokozta hidegérzetünket, és
    is egyre durvább arcát mutatta felénk.
    Északról orkán erejű széllökések kel-
    tettek egyre nagyobb hullámokat, és
    sajnos a hőmérséklet sem emelkedett.
    Éjszakára egy kicsit megnyugodtak az
    elemek, és ez épp jó volt arra, hogy kb.
    3 óra felé a legtávolabbra húzott cájgo-                                   pontyhorgászat
    mon kapást észleljek.
      Ez a kapás nem a tipikusan elrohanós
    típus, hiszen ilyen távolságból – 350 m –
    teljesen másképp érzékelünk mindent.
    Mint ahogy a bevágás utáni fárasztás is
    másképp zajlik. Hiába akasztunk, mond-
    juk egy kapitális halat, amíg a közelébe
    nem érünk, semmit sem tudunk róla,
    mert egyszerűen nem érzékelünk belő-
    le semmit a rettenetes mennyiségű zsi-
    nór nyúlása miatt. Sajnos, a horgomon
    levő hal nemcsak hogy kicsi volt – kb. 5
    kg –, de még a szélben álló néhány szál
    nád egyikére is fel tudta magát tekerni,
    így nem szerezhetett szárazföldi élmé-
    nyeket.                  Botjaink deresen merengtek
      Nem kis bonyodalmat okozott a sze-
    relés visszajuttatása a vaksötétben. A
    kivilágítatlan, öklömnyi hungarocell megtalálása egy egyre kevesebb reményt hagyott bennünk a pontyfo-
    tereptárgyak és támpontok nélküli vízen nem egysze-  gást illetően. Bár rendületlenül bíztam az északi széllel
    rű feladat, pláne ilyen nagy távolságoknál. Azért csak szembeforduló pontyokban, sajnos egész nap érez-
    sikerült.                       tette hatását a markáns front. Azt az elképzelésünket,
      A gumicsónakból kilépve érzékeltük csak igazán, mi- hogy a tározó teljes keresztmetszetét meghorgásszuk,
    lyen hideg is van. A neoprém ruhára fröccsent víz jéggé most is helyesnek találtuk, egyre inkább nézegettük a
    fagyott, társam swingerjein jégcsapok lógtak, a botok tőlünk kb. 200 m-re a mélyvíz felé elhelyezkedő föld-
    pedig deresen meredtek a sötétségbe. Gondolni sem nyelvet, ahonnan akár a 3-4-es vizeket is simán elér-
    mertünk rá, milyen hideg lesz hajnaltájt, amikor a fel- hettük volna.
    bukkanó nap által melegített légrétegek földhöz szöge- Aztán ránk köszöntött az éjszaka, és minden remé-
    zik az igazán hideget. Sátrunkban is a kinti hőmérséklet nyünket ebbe a kb. tízórás periódusba vetettük: vagy

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10