Page 7 - december
P. 7

félő, hogy jóllakatjuk vele a halakat. Az etetést végez- a lebegő kis részecskéket kapják be, és nem a horgon
    hetjük pellet liszttel, de akkor a horogra csontit vagy függő csalit.
    bábot tegyünk!                     Harmadik kérdés: - Nem túl kevés-e a szép hal? - A
      A granulátumok jellemzőiről és használatáról szóló pelletnek magas a tápértéke, és ha a horgászterületen
    eme kis oktatás után, szeretnék válaszolni azon hor- sok a keszeg meg a vörösszárnyú, de kevés a dévér-
    gászok kérdéseire, akik már próbálkoztak vele hazánk- keszeg, a ponty és a compó, akkor nem szabad túlsá-
    ban, mégpedig nagyon vegyes eredménnyel. Termé- gosan a pelletre hagyatkozni. Ebben az esetben beete-
    szetesen nagyon nehéz pontos választ adni, mert min- tésre jobb a por formájú pelletet használni. A horogra
    den horgászhelynek megvannak a maga jellegzetessé- pedig tűzzünk csontit vagy gilisztát!
    gei. Vannak azonban bizonyos szabályok, amelyeket  Negyedik kérdés: - Eleget vártam-e? – A pellet idő-
    meg kell ismerni, mielőtt a pellet mellett vagy véglege- igényes dolog. Sokszor 2-3 órát is kell várni, mielőtt az
    sen ellene döntenénk. Első kérdés: - Vajon én vagyok első kapás jelentkezik. Alkat kérdése az egész: ha Ön
    az egyedüli, aki pelletet használok? – Nagyon fontos nem türelmes típus, és tíz perc után már toporzékol,
    kérdés ez, mert pelletek hatékony használatához el hogy ha nincs kapás, akkor jobb, ha felhagy a pellettel
    kell telnie egy bizonyos időnek. Mindenekelőtt meg való horgászással.
    kell tehát győződnünk arról, hogy nem mi vagyunk az   A pellettel való horgászat egyre jobban terjed a ma-
    egyetlenek, akik pellettel horgászunk. Való igaz, hogy gyar horgászok körében is. Minél jobban belekóstol-
    a hagyományos anyagokkal horgászók között kevesen nak a halak, annál hatékonyabb lesz! Viszont, ha Önt
                                           nem zavarja, hogy esetleg
                                           egy kicsit többet kell várnia
                                           egy szebb halra ezzel a csali-
                                           val, akkor Ön megérett arra,
                                           hogy pellettel pecázzon.
                                            Nos, ha Önnek nem volt
                                           szerencséje a pellettel, ez
                                           kétségkívül annak tudható
                                           be, hogy eme pontok egyi-
                                           kéről megfeledkezett. Sem-
                                           mi nem indokolja, hogy a
                                           halak nem szeretik a pelle- horgászcsalik
                                           tet. Odáig pedig nem me-
                                           részkedek, hogy azt mond-
     A compó is szereti a pelletet                        jam, csodacsaliról van szó.
                                           Ilyen csali szerencsére nem
                                           létezik, de ha jobban megis-
    vannak, akik használják a pelletet is, de vessünk csak meri és megtanulja a pellet használatát, Önnek sem
    egy pillantást a pontyhorgászokra: sokan használják fog csalódást okozni. Ezen kívül olyan csaliról van szó,
    kiegészítő csaliként, és nem csak a „pontyok húznak ami árnyékban és hűvös helyen tárolva, akár két évig
    hasznot belőle”. Megfogják vele a halat! Bizony ám!  is eltartható.
      Második kérdés: - Nem adagoltam túl? – Azt hi- Végére még egy tanács: nyáron ajánlott leforrázni
    szem, hogy ez az a hiba, amit nagyon sokan elkövet- a pelletet, de csak egy pillanatra, hogy csak a felszínt
    nek. Nem akarom ismételni önmagam, de ha túl so- érje a forró víz, és ne puhuljon meg túlságosan.
    kat adagolunk, a halak gyorsan rászoknak arra, hogy                      László Attila                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12