Page 5 - december
P. 5

rületet többé nem kemény pellet, hanem az
     Kisméretű pellet a horgon                   etetőanyag szőnyeghez hasonló réteg bo-
                                    rítja. Ha már induláskor nagy mennyiségű
                                    pelletet dobunk be, gyakorlatilag ugyanazt
                                    az eredményt kapjuk, mintha lisztkeveréket
                                    használtunk volna az etetésnél.

                                    NINCS SZÜKSÉG INDULÁSKOR IN-
                                    TENZÍV ETETÉSRE

                                    Körülbelül 2 évvel ezelőtt, amikor komo-
                                    lyan kezdtem használni a pelletet, vékony
                                    szilikon gyűrűvel a horogra is tettem be-
                                    lőlük. Ezzel a nagyon egyszerű módszerrel
                                    kevés ideig tartott a sikeres horgászat. A
                                    halak hamar hozzászoktak, és ha meglát-
                                    ták a pelletet, egy idő után bizalmatlanok
                                    lettek. Megették azt a pelletet amelyik a tó
                                    fenekén szétmállott, és nagy ívben elkerül-
                                    ték azt, amelyik a horgon lógott. Magam is
                                    megfigyeltem, hogy az eredmény jelentős
                                    mértékben múlik az etetésnél használt pel-
                                    let mennyiségétől. Először akkor tapasztal-
                                    tam ezt, amikor rakós bottal dévérkeszeg-
                                    re pecáztam (merthogy ez is megtörténik
                                    velem!). Különösen élénken él az emléke-
                                    zetemben egy horgász verseny, ahol elég
                                    gyenge helyet húztam és ahol tudtam, hogy
                                    én vagyok az egyedüli, aki pelletet használ.
    tó erejét. Keménysége miatt könnyen felhasználható Mindjárt induláskor beöntöttem 2 vagy 3 kupával a  horgászcsalik
    az etetésre, pontosan ugyanúgy használhatjuk, mint horgászterületemre, és alig egy fél órával később meg-
    ahogy a száraz magvakat, a búzát vagy a kukoricát. jelentek az első halak.
    Ugyanakkor végig kell azt is gondolni, hogy mi is törté- Néhányat kifogtam, de azután nem volt kapásom,
    nik, amikor a granulátum leszállt a víz mélyére.   pedig továbbra is ott köröztek a területemen. Látha-
      Itt már a csalétekhez hasonlóan viselkedik, és ha tóan nem érdekelték őket az általam felkínál csalik.
    igazán sikereket akarunk elérni vele, akkor tökéletesen Ebben az időszakban olyan bizalommal használtam
    meg kell értenünk a szerepét, hiszen a pellet, miután a a pelletet, hogy még pótcsaliként is csak egy má-
    vízbe került, kétféleképpen viselkedik:        sik pellet volt nálam, igaz, az már más ízesítésű volt.
      Mindenekelőtt, a benne lévő illóolaj szétoszlik a Horgászpályafutásom egyik legfrusztrálóbb élménye
    folyékony közegben. Mint ahogy említettem, vannak volt ez! Az alkalmazott taktika, vitán felül jó volt, mert
    olajosabb és kevésbé olajos pelletek: ami néha elő- a területemen sokkal több hal tartózkodott, mint a
    nyös, de nem mindig. Az olajnak ugyan erős
    vonzereje van, valamilyen halfaj szereti,
    arra azonban nincs szükség, hogy a többi  Már a versenyhorgászok is egyre
    táplálék iránt elveszítsék érdeklődésüket és  többen használják
    megelégedjenek azzal, hogy a táplálék fel-
    vétele nélkül csak „szűrjék” a vizet. Nagyon
    érdekes megfigyelni azt is, hogy az olaj sok-
    kal gyorsabban feloldódik melegebb, mint
    hidegebb vízben, ugyanakkor a pellet las-
    san mállik szét. Ez a jelenség akkor kezdő-
    dik, amikor a vízbe kerül, és miután teljesen
    felbomlott, konzisztenciája többé-kevésbé
    megfelel az etetőanyag összetételének. Eb-
    ben az esetben is a melegebb vízben gyor-
    sabban játszódik le a folyamat, mint a hide-
    gebb vízben. Átlagosan nyáron 20-30, télen
    40 perccel kell számolni. Fontos tehát, hogy
    megértsük: egy óra elteltével a horgászte-

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10