Page 7 - marcius
P. 7

a pikkelyről és a hal fülében található csont, az otolit junk föl ezek közül néhányat, hogy ifjú, a Tisza valami-
    metszéséből számolta meg. A mi édesvízi halaink át-  kori árterületét nem látó horgászaink is megismerjék, s
    lagéletkora 10-15 év, de ritka esetek is előfordulnak. azokat megőrizve tovább adják utódaiknak:
    A mai Szent-Pétervár melletti, Peterhoff-i cári palota  Ezüst kárász: pikkelyei valóban ezüstösen csillognak.
    kertjében (a palota Nagy Péter cár nyári rezidenciája Nyálkás compó: testét a bő nyálkakiválasztás okán alig
    volt, ma is látogatható), az ott épített legnagyobb tó- lehet megfogni, csúszik. Fekete bélű paduc: hasürege,
    ból, a 48 hektárosból (az árapasztónál, mélysége 18 oldalfala szénfekete. Vésettajkú paduc: alsó állású,
    méter), a Ropsai Halászati Kutatóállomás munkatársai megszarusodott ajkaival vésőként szedi le a vízmeder
    az 1948 évi őszi lehalászás alkalmával 1, 7 méter hosz- lapos köveiről a zöld moszatot. Lapos kárász: teste na-
    szú, közel 30 kilós csukát fogtak, szájában Nagy Péter gyon lapított, sajnos ma ritkaság vizeinkben. Ragadozó
    cár gyűrűjével. Ha e halat a cár gyűrűztette, jelöltette őn: valóban egyik legfélelmetesebb ellensége az apró
    meg, a csuka elérte a halak matuzsálemkorát.     halnak, főleg a küsznek. Tőponty: valóban a tő, a gyö-
      Herman Ottó, nagy madár- és halbiológusunk, ba-
    jai és paksi (sőt győri!) 2-3 mázsás vizákat említ főmű-
    vében, „A magyar halászat” c. kétkötetes könyvében   Az ízletes kaviár
    (1887). A román halbiológus - Grigore Antipa – „Ro-
    mánia halfaunája” c. munkájában (1909), az Al-Duna
    és folyam deltájából, a Dunának Szent György ága ten-
    gerbefolyásánál, sorhoroggal fogott 810 kilós vizáról
    tesz említést. Ez tejes volt (hím), de ha ikrás lett volna
    (nőstény), akár l00 kiló fekete kincset, kaviárt is szed-
    hettek volna ki petefészkeiből. A fekete kaviár akkori
    ára 12-16 dollár volt kilónként, ma ennek sokszorosa.
      Az alábbi eset 1954 őszén, november végén tör-
    tént: Fekete-tenger parti, az ottani halászat menetét
    ellenőrző kiszállásom alkalmával a Duna-deltai Szent-
    György község (itt akkor 1100 édesvízi - deltai - és
    tengeri halász-család élt, mind orosz-lipován, illetve
    ukrán-haholok) halátvevő központjába (ennek elfoga-
    dott török neve: kerháná) egy 412 centi hosszú és 271                             feketesügér horgászat ichtiológia
    kilós súlyú vizát hoztak csónakban. A faluval hasonne-
    vű Dunaág tengeri előterében fogták sorhoroggal, 6-7
    méter mélységben, a parttól 200 méter távolságban.
    Ritka élmény volt, különösen a frissen lesózott, majd
    jég közé helyezett, dobozolt fekete kaviár, amit e viza
    adott: összesen 6 l, 5 kilót nyomott, s jó pénz ütötte a 6
    fős tengeri halászcsoport markát. Az igazi hasznot nem
    a halászati vállalat, s nem a halászok, hanem az „ál-
    lambácsi” húzta, hiszen értékét ő zsebelte be a párizsi
    „Caviar Caspia” cégtől. Ennek tulajdonosa egy Petrov
    nevű, volt cári tábornok volt, aki a forradalom idején
    menekült francia honba, s halkereskedést alapított.
    Nem járt rosszul. Ma fiai, az örökösök aggódva figyelik, kér, hiszen tőle származtathatók a mai tenyészetek tü-
    hogyan tűnik el a víz és a viza a világ legnagyobb for- kör, bőr, pikkelyes pontyai. Rózsás márna: bajuszán ró-
    rásából, a Kaszpi-tengerből. Apropó: a vizát (latin neve zsaszínű-pirosas csík húzódik végig, oldalai, úszói is oly-
    Huso huso) egyes hazai turisztikai cégek prospektusai- kor rózsaszínűen tündökölnek, pirosasak. Domolykó:
    ban „belugának” nevezik. Ez e hal orosz neve, s musz- viszonylag nagy feje okán a fejes melléknevet is kapta.
    ka honban ezzel nincsen semmi baj. Nálunk igen: már Bodorka: veresszárnyú koncérnak is hívják. Küsz: Szé-
    Mátyás királyunk okirataiban (lásd: Győrbeli vizafogó kelyföldön fűzfahal, alakja hasonlít a jelzett fa levelére.
    céh dokumentumai), de ma is, e halfaj magyar neve: Szivárványos pisztráng: oldalai valóban a szivárvány
    viza. Ezt kellene használni a horgászturizmust propa- minden színében tündökölnek. Pénzes pér: finom pik-
    gálóknak is!                     kelyei könnyen lehullanak a horgász markába. Tarka
      Eleink, akár még az Árpád-korban is - halfőzés, hal- menyhal: testének színe márványszerűen tarkázott.
    sütéskor - felfigyeltek a Pannon-, vagy a nagy Kár- Leső harcsa: rejtekhelyén lesi a gyanútlan közelgő táp-
    pát-medence akkori bőséges vizeiből kifogott, gazdag lálékhalat. Törpeharcsa: valóban kis növésű harcsafaj.
    halzsákmányok sokszínűségére, alaki változatosságára, Fogas: a süllőnek igazi ragadozó fogai vannak. Népies
    a halak formájára. E megfigyelések - elnevezések, hal- halneveinket még lehetne tovább sorolni. Az érdeklő-
    nevek - szájról-szájra adódtak tovább, s hála a jó Isten- dők e témában olvassák el Herman O. jelzett főművét.
    nek, máig is élnek. Megmaradtak napjainkban is. Sorol-                        K.Z.

                                                          7 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12