Page 6 - marcius
P. 6

eltérő. A törzsön, különösen az
                                          úszók közelében találhatók a
                                          szálkák, amelyeket a kezdő hal-
                                          fogyasztók nem szeretnek, de
                                          aki fél a szálkától, az nem eszik
                                          halat! A kevésbé szálkás halak-
                                          nak nagyobb a kereskedelmi ér-
     www.horgaszkalandok.hu
                                          téke, mint a szálkásoké, például
                                          a pontyé, kárászé, keszegféléké.
                                           A halak növekedésének épp-
                                          úgy, mint a fákénak nincsen
                                          felső határa. A fák is, a halak
                                          is életükben, az első években
     A ragadozó halaknál a                          növekednek a leggyorsabban.
     szájnyílásban igen fejlett,                       A halak testsúlya is ekkor gya-
     változatos nagyságú fo-                         rapodik a leggyorsabban. Egyes
     gakat találunk                              halak életciklusa alig 2-3 éves,
                                          míg mások tetemes életkort
    alkotja. A hámban mirigysejtek vannak, amelyek a is megérhetnek. Csak néhány, egymással ellentétes
    nyálkát termelik, ezek sikamlóssága védi a hal bőrét a példa: a Fülöp-szigetek Luzon tavában az alig 12 mm
    külső vegyi, s főleg mechanikai nem kívánt hatásoktól, hosszú Mistichthys-halacska a harmadik életévét már
    ütésektől. Az irhában lévő kis tasakokban képződnek nem éri meg, viszont a mi pontyunk - szabad vizekben,
    a pikkelyek, amelyek háztetőcserép-szerű elhelyezke- mély tavakban - akár a 25-30 éves életkort is elérheti.
    déseikkel szintén az ütődésektől védik a hal testét. A A törpe géb (Aphya minuta) a 2 évet se éri meg, hosz-
    hal pikkelyei az évek múltával nőnek, terebélyesednek sza alig 20 mm. A francia halbiológus és természettu-
    s azokon koncentrikus, a fa évgyűrűihez hasonlóak je- dós - Ballon - 150 éves pontyot említ, annak életkorát
    lennek meg, amelyekből nagyító alatt a hal  Tanuljuk meg egyszer és mindenkorra:
   ichtiológia  közti szélesebb, vagy keskenyebb távolsá- a beluga nálunk viza!
    életkorát meg lehet állapítani. A gyűrűk

    gok a megért nyarak és telek táplálék gaz-
    dagságának felvételéről, illetve a téli kopla-
    lásról tanúskodnak. Az irhában találhatók
    a festéksejtek, amelyek a halak változatos
    színét adják. Egyes halak pikkelyeinek gua-
    nin kristályai fémfényes színben játszanak.
    Ezekből vonták ki régen az “essence d’ori-
    ent”-et, amelyet műgyöngyök bevonására
    használtak. Egy félliternyi ilyen esszencia
    előállítására l8-20 ezer darab szélhajtó küsz
    pikkelyére volt szükség, (ma ezt a bevonó
    anyagot halak nélkül, vegyi úton állítják
    elő). A pikkelyek elrendeződése, elhelyez-
    kedése, azok száma jellegzetes az illető faj-
    ra nézve, amit „pikkelyképlettel” szoktak
    kifejezni.
      Szólhatnánk még ízelítőként a halak tes-
    tének hőmérsékletéről, amely megegyezik
    a környező vizével. A hal vérkeringése egy-
    szerű: szívük egy pitvarból és egy kamrából
    áll.
      Az anatómiai lecke utolsó téziséről is
    néhány szót: a halszálka nem része a hal
    csontos vázának! A nagyérdemű közönség,
    sőt még horgászaink egy része is ezt hiszi.
    Nem! A halszálka nincs semmi kapcsolat-
    ban a csontos halvázzal. A halszálka az iz-
    mok közötti kötőszöveti hártyák elporcoso-
    dása, illetve elcsontosodása. A halszálkák
    rendszerint „Y” alakúak, s számuk fajonként

  6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11