Page 9 - januar
P. 9

 A sügér sokak szemében nem más, mint a hal-    gó-, körforgó- villantókra, gumicsalikra, tandemekre.
    gazdaságok kártevője, az ikrapusztító. A szemte-   Nem is létezik olyan műcsali, melyben a sügér ne bízna
    len halacska méltán vált a horgászattal kapcsola-   meg a végtelenségig.
    tos közbeszéd áldozatává. Gyakorta nem kívánt  A hideg évszak beálltával, a csukák és süllők nem min-
    vendége a kárászozónak, a keszegező horgáról dig kegyesek a pergetőhorgászhoz, aki gyakran horgá-
    lelopja a csontit, vagyis a sügér nem más, mint szat közben vacogó fogakkal birkózik meg az esővel,
    egy átkos fogalom a pontyozók kukoricás világá-    faggyal, széllel. Ilyen körülmények között legtöbbször a
    ban. És mégis vannak olyan horgászok is, akik a sügér tartja a horgászban a lelket és tesz felejthetetlenné
    sügér agresszív viselkedésében a kiló alatti „szu-  egy-egy horgászatot. Akinek volt már alkalma kiló kö-
    mo” harcost vagy a holnap „terminátorját” lát-    rüli sügérrel küzdeni, az nagyon jól tudja mire is gon-
    ják. Ők a pergetőhorgászok, akik egészen oda-     dolok. A sügérrel való találkozás nem kéri számon a hal
    vannak a sokszor csak tenyérnyi méretű, csíkos súlyát. Íme a jó példa arra, hogy az adrenalint (az igazi
    teremtményért.                    horgászatok nélkülözhetetlen kellékét) nem feltétlen a
                               súlyos kilók engedik az ember vérébe.
     A sügerezés legérdekesebb jellemzője a horgászmód-   A pergetési technikák is folyamatos fejlődésen men-
    szerek változatossága, amellyel kapásra bírhatjuk. Gya- nek át, úgy mint a műcsali vezetési módja és annak
    korlatilag egy olyan területről beszélünk, amely nem is- viselkedése. A műcsali mozgékonyságának mutatói
    mer határokat, mivel a sügér nagy lelkesedéssel dobja rá azonban nem korlátozódnak csupán a sebességre, a ve-
    magát úgy a wobblerek hármashorgára, mint a támoly-  zetés ritmusára és a leírt útjára. Lényeges szempont az
                               a vertikális és horizontális pálya, amelyek között a csali
                               vezetése történik, ezek váltják ki azokat az ingereket,
                               melyek kedvezően befolyásolják a sügérek táplálkozási
                               kedvét. Pontosabban a sügér támadási szokásainak ala-
                               kulásáról van szó, lehűlt vizek esetében, amikor a hal
                               kénytelen változtatni támadási stratégiáján.
                                 A túlsúlyban horizontálisan vezetett műcsali olyan
                               áldozat benyomását kelti a ragadozóhalban, melyet vi-
                               szonylag nagy távon kell követnie. A tél beálltával ezek
                               a kiterjedt vadászterületek egyre inkább beszűkülnek
                               és a sügér szemében az a préda válik vonzóbbá, amely  sügérhorgászat
                               kisebb területen belül mozog. Ebben az időszakban bi-
                               zonyos kételyek is kialakulhatnak a támadást illetően.
                               Ilyenkor a vertikálisan vezetett műcsali egyszerre két
                               fontos óhajnak tesz eleget: egyrészt növekszik a pré-
                               da-ragadozó kapcsolat közti konfliktus ideje, másrészt
                               pedig, leszűkül a támadási felület, ahol ez a konfliktus
                               kezdetét vette. A kis helyen történő vertikális játék nö-
                               veli a képzeletbeli préda sebezhetőségét, kedvező alkal-
                               mat szolgáltat a táplálkozásra és növeli a sügér kapó-
                               kedvét.
                                Elméletileg minden műcsali típus vezethető vertiká-
                               lisan is, de a gyakorlatban persze csak néhány váltja ki
                               az adott pillanatban a kívánt hatást. Mielőtt azonban
                               rátérnénk ezen csalik ismertetésére, szükségszerű-
                               nek tartom bemutatni a vertikális csalivezetés néhány
                               aspektusát, hogy jobban megértsük, mit kíván meg tő-
                               lünk ez a módszer.
                                A felkínálás egy olyan pillanat, amikor a műcsali a
                               ragadozóhal víz alatti világában láthatóvá válik. Ez az
                               a pillanat, amely eldönti, hogy a találkozás szerelem
                               lesz-e első látásra. Már a csali vízbeérésének pillanata is
                               meghatározó fontosságú, ugyanis ez az a lépés, amely
                               készenléti állapotra sarkallja a ragadozó halat. A csali
                               felkínálásának pillanatában fellépő bármilyen esetlen-
                               ség visszautasításra késztetheti a sügért, függetlenül
                               attól, hogy ezek után mennyire természetesen vezetjük
                               azt. Dobhatunk a hal fölé, mögé, elé vagy mellé, ez lesz
    Két ilyen szép példány kifogása jócskán felviszi a horgászban az  az a pillanat, amely a továbbiakban meghatározza a sü-
    adrenalin szintet                   gér vadászathoz való viszonyulását.

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14