Page 7 - januar
P. 7

góvillantó test, amelyhez hozzáerősítünk két horgot, az egész szerkezet súlyát, ólmot öntünk bele. Nagyon
    majd a horgokra szúnyoglárvát tűzünk. A lékből való jól lehet vele horgászni süllőre és nagyobb sügerekre,
    felhúzáskor ezek billegő mozgást írnak le, hasonlót a no meg nagyobb mélységeket (akár 15 m-ig) is fel le-
    rákocskákéhoz. A horgok rögzítésére vörösrézdrótot het fedezni vele. A kisebb testű harangocskákkal nagy
    használunk. Hogy ne kelljen elrontanunk a jó és hasz- eséllyel horgászhatunk bodorkára és sügérre, főleg ha
    nálható körforgókat, az olcsóbb modelleket is felál- a horogra még árvaszúnyog lárvákat is feltűzünk. A
    dozhatjuk, vagy érdemes a bolhapiacot átkutatni régi halak legtöbbször a csali süllyedése közben támad-
    villantó alkatrészek után, vagy esetleg barátoktól is nak. Étvágyuktól függően változtatni lehet a játékán:
    beszerezhetjük. A műrákocska mozgásának utánzá-    intenzíven az aktívabb halaknál, és lassabban, apró
    sa nem egy nehéz feladat, tulajdonképpen függőleges megállásokkal a kevésbé aktívaknál.
    mozgások ismétléséből és az aljzat ütögetéséből áll.   Természetesen a legnagyobb sikere mindig azoknak a
     Ugyanúgy készíthetünk egy másik lékhorgászatra al- műcsaliknak lesz, amelyek mozgatásával vagy formá-
    kalmas csalit is, amellyel a vízi rovarok mozgását tud- jával a leghűbben tudjuk imitálni a halak természetes
    juk utánozni. Kell hozzá egy kis harang, olyan ami-  táplálékát. Ha ebből a szempontból nézzük az egészet,
    lyent a vibrax típusú villantóknál használnak, majd akkor rájövünk, hogy a horgászok fantáziája határta-
    ennek a harangnak belsejébe egy hármashorgot helye-  lan és kiapadhatatlan, kreativitásuknak köszönhetően
    zünk úgy, hogy annak a füle felül kint legyen a harang- mindig lesznek újabb és újabb típusú műcsalik.
    ból. Hogy a horgot rögzíteni tudjuk, és hogy megadjuk                    Konrád Péter


                                                           módszerek és praktikák

    A sügér is beadta derekát

   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12