Page 10 - januar
P. 10

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


                                Mozgékonyság: A módszer sikeres alkalmazásának
                               egyik titka a műcsali lassú vezetése. A csalival való
                               függőleges játéknak nem szükséges nagy kilengéseket
                               adni, minél rendszertelenebb a mozgása annál haté-
                               konyabb. A csalivezetés ritmusának megszakítása, a
                               gyakori megállások és a bevontatási sebesség különbö-
                               ző lehetőségei, amelyeken a műcsali dolgozik, minden
                               horgásznak más és más stílust kölcsönöz, összhangban
                               a tapasztalatokkal és az elszántsággal. A csalivezetés,
                               a halak viselkedéséhez való állandó alkalmazkodás,
                               alapkövetelmény.
                                Méret: Függetlenül attól, hogy sügérről vagy más raga-
                               dozó halról van szó, a vertikálisan vezetett csalik min-
                               dig kisméretűek. A sügér esetében a rendelkezésre álló
                               csalik hossza nem haladja meg a 3 cm-t.
                                 Műcsalik: Mint a fentiekből az már kiderült, nem
                               minden típus felel meg ennek a csalivezetési techni-
                               kának. Mindezzel együtt azonban, majdnem minden
                               műcsali fajtának vannak vertikális vezetésre kiképezett
                               képviselői. Jó példák erre a rattling típusú vertikális
                               wobblerek, jig spoon-ok, rugalmas jerkbaitok, cikadák,
                               súlyozott támolygó és körforgó villantók.
   sügérhorgászat www.horgaszkalandok.hu
                               RATTLING WOBBLEREK ÉS CIKÁDÁK

                                Bár e két műcsali különböző kategóriát képviselnek a
                               műcsalik osztályában, mégis a rattling wobblerek és a
                               cikádák azonos mozgást produkálnak bevontatás köz-
                               ben. A különbség az utóbbiak súlyában a legnyilvánva-
                               lóbb, ezek sokkal hamarabb süllyednek. Ezen műcsalik
                               legfőbb jellemzője a magas vibráció és az erős rezonan-
                               cia. A bot spiccéből leadott mozgás lehetővé teszi, hogy
                               közvetlen a fenék felett vezessük őket.

                               TÁMOLYGÓK

                                Azon vizek esetében, ahol nincsenek jelentős mély-
    A sügér nagy harcos hírében áll            ségek, ott olyan műcsalira van szükség, amely minden
                               körülmény között, úgy felfelé vontatáskor, mint süly-
     A műcsali vezetés közben való viselkedése azon lépé- lyedéskor is, ugyanolyan hatékonyan dolgozik. Képes
    sek sorozatát vonja maga után, mint a közeledés, beazo- leadni már a bevontatás kezdeti pillanatától hullámzó
    nosítás, a támadás döntésének meghozása, magát a tá- mozgásokat és lassú vontatáskor tovább tud időzni a
    madást és végül a közvetlen fizikai, vegyi kapcsolatot kívánt mélységben. A fenékkel való folyamatos kapcso-
    (tapintó, ízlelő és szaglási) a hal és a vélt préda között. lat és a bevontatási szünetek egy olyan egyedi játékot
     A vadászat lépéseinek egymás után való bekövetke-  kölcsönöznek a támolygónak, ami még a fenéken lévő
    zése, a hal halló, érző és vizuális ingerlésével érhető el. sügerek támadását is kiválthatja.
    Ezek a lépések arra szolgálnak, hogy a halban egy hihe-
    tő kép alakuljon ki a prédáról, és támadásra késztesse ELŐSÚLYOZOTT VILLANTÓK, SPINNER-
    a ragadozó halat. Úgy a vertikális, mint a horizontá- BAIT-OK, TAIL-SPINNEREK
    lis csalivezetés is alapvetően befolyásolják a műcsali
    azon képességét, hogy általában erőszakos támadásra  A támolygó villantókhoz hasonlóan a körforgó villan-
    késztessék a ragadozó halakat, jelen esetben a sügért. tók is képesek a bevonatási vonal minden szakaszában
    Nagyon fontos, hogy össze ne tévesszük ezt a két fogal- dolgozni, azonban a megfelelő mozgás eléréséhez na-
    mat, és hogy megértsük a vertikális csalivezetési mód- gyobb mélységre van szükségük. Közvetlen a fenék fe-
    szernek a hideg időszakban használt stratégiák között lett is játszhatunk vele, ha növeljük a bevontatás sebes-
    elfoglalt helyét.                   ségét, mellyel mozgásban tartjuk a körforgó kanalat. A

  10                                                                                                                  11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15