Page 9 - februar
P. 9

Sügérek mûcsalis Walton horgászattal kapcsolatos tudásának hiányos- A sügér szereti a

    ságai és elméleteinek baklövései szórakoztató olvas-
                                társaságot, ahol egy
    mányt nyújtanak, de a könyvből kiderül az is, hogy ami
                                van ott több is lehet
    360 évvel ezelőtt igaz volt, az ma is nagyon jól bevál-
 horgászata hat a horgászatban.
      Mindenképpen elfogadhatjuk azt, hogy a sügér a
    sekély vizekben vadászik és azt is, hogy mohó. Ám az-
    zal a nézettel, hogy lényegében mindenre ráharap, ne-
    héz azonosulni. Noha a sügér olyan hal, amely mohón
    kap, vannak olyan napok, amikor úgy tűnik, mintha
    levegővé vált volna.
      Általában a horgászok zöme spiccbottal kezd el sü-
    gérre horgászni, de nemsokára áttérnek a pergetőhor-
    gászatra. Ez egy kezdő sügerező horgász esetében tel-
    jesen természetes lépés. Amikor pergetőfelszereléssel
    próbálunk sügérezni, fontos, hogy a felszerelés ne le-
    gyen túlméretezett, mert a horgászat könnyen gépies-
    sé válik és kiveszik belőle az élvezet. Rendszerint elég
    egy 2, 4 méter hosszú bot, és egy kisebb peremfutó
    orsó, vagy egy egyes illetve kettes osztályba tartozó
    multiplikátor orsó. A zsinór természetesen a lehető
    legvékonyabb kell legyen, az igazán tapasztalt sügere-
    zők időnként akár 0, 15-ös horgászzsinórt is használ-
    nak. Használhatunk drótelőkét is, de ennek az a hátrá-
    nya, hogy az előke akadályozhatja a kis csali mozgását.
    Ezt a döntést saját magunknak kell meghoznunk, de
    ne feledjük: a sügérhez használt legjobb műcsalik nem
    sokban különböznek a csukánál alkalmazott műcsalik-
    tól, és így nagy a kockázata annak, hogy a sügérezés
    közben egy csuka harap rá és akkor…                                      sügérhorgászat
      Eljutottunk tehát a klasszikus kérdéshez, amit
    mindenki feltesz magának: milyen műcsalit használ-
    jak? Néhányan teljesen biztosak abban, hogy milyen kor aranyszabály, hogy napos időre erőteljes színeket,
    műcsalival kell horgászniuk, mások viszont már hatá- és sima felületű körfogó villantót kell használni. A nap
    rozatlanabbak: próbáljam ki a villantót, a kanalat vagy sugarai csillámlanak, és vibrálni látszanak a villantó
    egy kisebb méretű wobblert, vagy merjem megpróbál-  kanalán, amely csábító fénytükröződést hoz létre. Az
    ni a twisterrel való horgászatot? Minden műcsalinak erős színek rendkívül jó hatást adnak az erős napfény-
    megvan a maga varázsa és a műcsalik széles választé- ben. Ha az idő felhős, akkor olyan színeket használjunk,
    kának nyilván értelme is van. Ezért nem árt, ha néhány amelyek megegyeznek a víz színével, de ugyanakkor a
    sort szentelünk a piacon kapható műcsaliknak is.   villantó lehetőleg legyen világos és fényes színű. Mivel
      Ha megkérnénk a horgászokat, hogy válasszanak a nap nem süt, a sima kanalaktól nem várható ugyan-
    ki a sügerezéshez egyetlenegy műcsalit, legtöbbjük olyan csábító hatás. Este és éjszaka - ami néhányuk-
    minden bizonnyal a körfogó villantót választaná. Ak- nak talán furcsán hangzik - a sötét színek válnak be a
    kor rendkívül hatásos a körfogó villantó, ha provokálni legjobban. Mindez nagyon logikus, hiszen mikor a nap
    akarjuk a kíváncsi és igen haragos sügért. A körfogó vil- nyugodni kezd, és a fény lassan eltűnik a vízben, a víz
    lantó a fény hatására fénylik és ezzel egyidejűleg vonzó sötétté válik. Ebben a napszakban a halak szempontjá-
    vibrációt is képes kibocsájtani. Egy kis körfogó villan- ból nézve az ég, mint fényforrás működik. Amikor va-
    tóban megvan minden, ami a nagyobb halakat kapás-   dászat közben a hal felnéz, a világos színű műcsali egy-
    ra késztetheti. Ha körforgóval horgászunk, akkor első beolvad az éggel, a fekete műcsali viszont az ég - mint
    lépésként el kell döntenünk, hogy milyen mélységben háttér - előtt körvonalaiban kirajzolódik. Hogy jobban
    akarunk horgászni. Ezután kell választani a körfogó vil- megértsük, ha például egy erdei tisztáson állunk este,
    lantók közül, amelyek lehetnek mélyvíziek vagy felszí- és a környező erdőt nézzük, az szinte koromfeketének
    niek.                         látszik. Ha azonban felnézünk, azt látjuk, hogy az ég vi-
      Horgászat előtt mindig teszteljük a műcsalikat, hogy lágos, még ha le is ment a nap. Ha elrepül fent egy ma-
    megtudjuk melyik a legmegfelelőbb az adott horgász-  dár, a dolog logikáját még jobban megérthetjük. A sö-
    terephez. Körfogó villantónkat még vonzóbbá tehet- tét színek alkalmazása szürkületben az összes műcsali
    jük, ha a horgára csontit tűzünk, és ez nem vicc, hiszen fajtára érvényes.
    az így összeállított szerelék kiváló sügércsalinak bizo- Noha a támolygó villantó fogalma erősen kötődik
    nyult mindezidáig. A műcsali színének megválasztása- a csuka horgászatához, ha kisebb méretű, igen hatá-

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14