Page 4 - oktober
P. 4

Pop-up

       szerelékek
     www.horgaszkalandok.hu


     Az alábbi sorokban elemezni fogunk különböző monofil zsinór is, mint az Illusion, Rigidity és Amnesia
    szerelékeket, továbbá azt is megvizsgáljuk, hogy egy vagy a Slink.
    adott szituáció milyen szereléket követel meg. Ter-   Ez a D szerelék, melyet a következőkben be szeretnék
    mészetesen mindezt lépésről lépésre tesszük, hogy mutatni Önöknek, eltér a más szerelékek kötési mód-
    megkönnyítsük ezzel a szerelékek kötését, és hogy jától olyan értelemben, hogy ez a típus az olyan szélső-
    könnyebben megértsük azok működési elvét.       séges körülményekre hivatott, ahol a meghorgászandó
     Amint azt már többször is említettem, bizonyos terület tele van akadókkal.
    szkepticizmussal viszonyulok a pop-upok iránt,     Magát a merev szereléket nem olyan rég találták fel.
   pontyhorgászat igenis eredményesek lehetnek. Ezért néhány gén a forgó mellett egy hurokkal, amely miatt a szerelék
    viszont tagadhatatlan, hogy bizonyos esetekben Az eredetihez 20 librás zsinórt használtak, az egyik vé-

    pop-upos szerelék bemutatásával kezdeném. Az teljes szabadságot kapott. E szabadságnak köszönhető-
    első ilyen szerelék, amelyet be szeretnék mutat-
                               en a pontynak nagyon nehéz dolga lett, nem tudott már
    ni Önöknek, az a D típusú végszerelék egyik vál-
                               olyan könnyen megszabadulni a horogtól. Sajnos a hu-
    tozata, melyet alapvetően merev előkével és egy rok kis ellenálló képességgel rendelkezett, ami miatt ezt
    forgó segítségével készítünk el. Mindezt a Terry a fajta szereléket bizonyos tavakon korlátozott módon
    Hearn által javasolt szerelékből kiindulva tesz-   lehetett használni. Az olyan tavakban, ahol sok volt az
    szük, amely szintén az eredeti D típusú szerelék akadó, sokszor megtörtént, hogy az előke nem bírta ki,
    egyik változata.                   mivel egy közönséges hurok általában 50%-al csökken-
                               ti a monofil zsinór szilárdságát. Tehát a 20 librás zsinór
    A MEREV D SZERELÉK, FORGÓVAL             a csomó miatt gyakorlatilag 10 librás lett, és könnyen
                               elszakadt.
      A D típusú szerelék a 80-as években lett ismert, és  Szerencsére a technológia azóta jelentős fejlődést mu-
    a Lenny Middleton által feltalált hajszálelőkét követő tatott és manapság sokkal biztonságosabb csomókkal
    fejlesztések között is úttörőnek számított. Roger Smith, tudunk hurkokat készíteni, nem beszélve a forgók mi-
    egy tapasztalt horgász kezdeményezése volt, aki ész- nőségéről, amelyekkel ma már szilárdabban lehet kap-
    revette, hogy a nagy stressznek kitett tavakban a pon- csolni az elemeket.
    tyok gyanakvással közelednek a hajszálelőkével ellátott  Egy ilyen biztonságos kötés a nyolcas alakú csomó,
    szerelékekhez. Roger alapötlete az volt, hogy egy olyan amely sokkal erősebb, mint egy egyszerű csomó. Az
    szereléket állítson elő, amelyen a bojli a horoghoz rög- egyszerűen megkötött hurokkal ellentétben, amely 50
    zített merev monofil zsinóron tud mozogni. Amikor a %-al csökkenti a monofil ellenálló képességét, a nyolcas
    hal bekapta a csalit és ezt követően megpróbálta kiköp- csomó csupán 7-8 %-al csökkenti.
    ni a horgot, a csali kirepült a szájából, de a horog bent  A merev forgószerelék (hinged stiff rig) fejlődést je-
    maradt. Roger fogta a csalit és egy rövid hajszálelőke lentett az eredeti merev szerelékhez képest, viszont
    segítségével, hozzákötötte a csalit egy kis gyűrűhöz, egyes horgászok még ezen is túltettek: létrehozták a
    amely a horog szárán egy darab monofil zsinóron, sza- forgóelőkét, melyet D típusú szerelékkel egy hosszú
    badon fel és le mozoghatott. Ez a szerelék még ma is szárú, görbe horogra kötöttek. Ez a fajta szerelék ak-
    igen hatékony, és az eredetin kívül, mint annyi más sze- kor szerzett hírnevet magának, amikor Terry Hearn
    reléknek, ennek is létezik számos változata.     valami hasonlóval próbálkozott és megfogta vele a hí-
      Roger lágy textilszálakból és más vékony anyagok- res Mary nevű pontyot a Wraysbury tavon, amely ab-
    ból készítette eredeti szerelékét, azonban mostanában ban az időben Nagy Britannia nemzeti rekordja volt.
    a horgászok rájöttek, hogy ugyanazt megteszi a merev Azonban ennek a szereléknek egy picivel más válto-

  4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9