Page 6 - november
P. 6

és etetnek, továbbá tudtuk azt is, hogy az itt szolgálatot
                               teljesítő halőrök eléggé engedékenyek, pár korty pálin-
                               káért, bármennyi halat el lehet vinni. Sajnos!
                                Arról is volt információnk, hogy a tó üzemeltetői en-
                               gedélyezik a szerelék behordását, viszont arról nem volt
                               semmilyen információnk, hogy szoktak-e bojlival hor-
                               gászni a tározón. Péter csepegtetett még némi informá-
     www.horgaszkalandok.hu
                               ciót az itt szerzett tapasztalataiból, de az én tervem az
                               volt, hogy alkalmazzunk egy egyedi technikát.
                               Dél körül tértünk le az aszfaltról arra a hepehupás útra,
                               amely egy jó héttel ezelőtt még egy mocsaras vidék volt.
                               A száraz idő hatására a víz javarészt felszáradt, így si-
                               került a töltések mentén problémamentesen körbejár-
    Az apraja                       nunk a tavat, közben természetesen próbáltunk egy
                               megfelelő helyet találni, ahová letelepedhetünk. Egye-
    tel. Az a tudat, hogy megyünk haza, az többet ért min- düli segítségünk egy műholdas felvétel volt a tóról, amit
    dennél, főleg amikor a civilizáció jelenként fel-feltűnt az internetről nyomtattam ki. Végül úgy döntöttünk,
    egy-egy kivilágított benzinkút, benne illatozó jó forró hogy a tó egy olyan részén telepedünk le, ahol egy elégé
    kávéval….Hmmmm, az volt a csoda!           jelentős tavirózsa kolónia terült el. A tavi rózsák mel-
     Másnap reggel úgy éreztem magam, mint akin átha-  lett balra egy jónak tűnő állást véltem felfedezni, ame-
    ladt egy gyorsvonat. Újabb sokkos állapotba csak akkor lyet rögtön el is foglaltam. Úgy gondoltam kezdetnek
    kerültem, amikor rápillantottam megviselt autómra, és jó lesz, közben tőlem balra pedig Zoli telepedett le. A
    rögtön újból magam elé képzeltem, amint lassan csú-  csónak felfújása után, gyorsan előkerestem a radart és
    szik befelé egy láthatatlan nagy gödör felé. Rögtön azt máris vízre szálltunk, hogy nézzük meg, mi minden
    éreztem, innom kell valamit….             rejtőzik az ígéretesnek vélt víz alatt. Első pillantásra úgy
     Aztán teltek múltak a napok és lassacskán a pontyok tűnt nem rejtőzik semmi. Azt hittük, hogy biztosan
   pontyhorgászat telébe. Hát persze, hogy az úti cél ugyanaz volt, viszont radart, de mindent rendben találtam. Beszambáztunk
    is visszatértek képzeletembe, de annyira, hogy barátom rosszul szereltük fel a radart, ezért mutat folyamatos és
                               egyenletes 70 centiméteres mélységet. Megvizsgáltam a
    biztatására belementem egy újabb horgásztúra részvé-
                               egy egészen nagy területet, az eredmény mindvégig
    az előző utunkhoz képest a körülmények csak annyi-
    ban változtak, hogy most kivételesen az időjárás is ked-
                               ugyanaz lett: 60-70 centiméteres víz, alján egy vékony
    vezőnek mutatkozott. Ami még az indulásra késztetett, iszapréteggel. A nyarat végig olyan tavak mellett töltöt-
                               tem, ahol rögtön a part mellett máris meg lehetett ful-
    hogy horgászat terén az év eme időszaka a legproduk-
    tívabb időszak, éppen ezért kár és vétek lenne egy ilyen ladni, olyan mély volt a víz, így az itt tapasztalt térdig
    lehetőséget kihagyni, főleg, hogy ilyenkor szeretek a érő víz első látásra igencsak nevetségesnek tűnt.
    legjobban horgászni.                  Hát ez van, - mondtuk – végül is az ilyen sekély víz
     Tehát egy otthon töltött jó hét után, máris úton vol- nem okozhat nekünk problémát, volt már dolgunk
    tunk újból, csak most nem ketten indultunk el, hanem ilyen helyzetekkel bőven, így hát tudtuk mit kell ten-
    hárman. Ezúttal csatlakozott hozzánk Zoli is, akivel nünk. Ez az ideális hely a kiterjedt etetések alkalma-
    már vagy 25 éve együtt horgászom rendszeresen. Sze-  zásához. Azon töprengtem, hogy milyen bojlikkal
    retek vele horgászni, ugyanis ami a horgászatot illeti, kezdjek etetni, aztán végül úgy döntöttem, hogy gyors
    abban a stílusunk és hozzáállásunk is majdhogynem reakciójú ready-made bojlikkal kezdek, fehér csokis és
    ugyanaz. Horgászataink során, mindig ugyanazt a csa- Tangee Peach ízesítésben. Péter is egyetértett a bojlival
    lit, ugyanazt a felszerelést használjuk mindketten, sőt való etetéssel, csak ő egy picit spórolt és ready-made he-
    még a horgászattal kapcsolatos ötleteink is mindenben lyett a saját maga által gyártott és pár hónapig száradni
    egyeznek. Zoli rendelkezik még egy nagyon jó vízér-  hagyott dehidratált pikáns ízesítésű Robin Red-es fish-
    zékkel is és a csónakot is úgy tudja irányítani egy darab meal bojlikat választotta. Közben én a ready-madeje-
    evezővel, mint senki más. Ha jó passzban van képes inkre öntöttem még a tápláló dipjeinkből is, majd Zoli
    úgy horgászni, mint egy gép, nem érzi a fáradságot, ki- adott még hozzá vizet, melyet egy csermelyből hozott.
    tartása folyamatos, ami ugye nem egy elhanyagolható Mi hat botra hat kiló bojlit szórtunk szét, Péter pedig
    szempont a több napig tartó bojlis horgászatban.   csak 1 kilót használt el, amit maga elé egyenes vonal-
     A jelenlegi stratégiánk a tóról szerzett kevéske begyűj- ban és a parttal párhuzamosan szórt szét.
    tött információinkból indult ki. Tudtuk, hogy egy kö-  Összeállítottuk a szereléket és behúztuk. Én először
    rülbelül 80 hektáros tározóval van dolgunk, amit egy egy kisebb méretű horoggal felszerelt szereléket alkal-
    patak táplál. A víz nem mély, átlagmélysége két méter maztam, rajta kukorica, ugyanis első lépésként nem a
    körüli, hal sok van benne, de azok nem túl nagyok. nagy testű pontyokat akartam megfogni (nincs is túl
    Tudtuk, hogy a halak növekedési idejét egy ideig takar- sok belőle a tóban), helyettük inkább a gyors ered-
    mány kukoricával serkentették, tudtuk azt is, hogy az ményre vágytam. Ezzel meg akartam tudni, hogy mi-
    itt horgászók, zömével száraz kukoricával horgásznak lyen halakkal is állok szemben. Horgaim mellé szórtam

  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11