Page 7 - marcius
P. 7

ütünk vele), de csökkenteni semmiképpen nem lehet. lakott) harcsa elég gyakran úgymond „lemarad”, ezért
    A kuttyogatóval minden esetben meg kell ütnünk a vi- az első lecsorgásra nem, legfeljebb a másodikra - har-
    zet egy bizonyos legkisebb (nem is olyan kicsi!) erővel, madikra tudjuk megfogni - már amennyiben meg tud-
    hogy hangot adjon, ez alatt a bizonyos legkisebb erejű juk fogni egyáltalán. Nem véletlen hát, hogy a régeb-
    ütés alatt a kuttyogató egész egyszerűen nem ad han- bi időkben a halászok úgy mentek ki több csónakkal
    got. Márpedig a sekély vizeken pontosan az okozza a kuttyogatni, hogy az elöl haladó csónakokba mindig a
    legnagyobb problémát, hogy ez a bizonyos legkisebb legfiatalabb, a legtapasztalatlanabb halászokat, illetve
    erejű ütéssel működtetett kuttyogató is olyan (túlzot- a halászinasokat ültették! Ezek felütötték, míg a mö-
    tan) erős hangot ad, melyet az alacsony vízoszlop nem göttük haladó öregebb, tapasztaltabb halászok pedig
    képes kellő mértékben tompítani. A túlzott hangerő kifogták a harcsákat. Ennek a minden kétséget kizáró-
    pedig sokkal inkább csak elriasztja, mintsem támadás- an bosszantó jelenségnek nagyon egyszerű a magyará-
    ra ingerli a harcsát.                 zata: a kuttyogatóval ugyanis csak a csónak alatti vizet
     Jómagam számtalan olyan vizet ismerek, melyekben tudjuk leütni, és ennek következtében a kuttyogató
    rengeteg harcsa él, de a víz átlagos mélysége jó, ha el- hangjának hatása csak a csónak alatti vízszakaszon ér-
    éri a másfél - két métert. Az ilyen jellegű vizeken a kuty- vényesül igazán, mivel a kuttyogató feje által keltett
    tyogatást ki sem próbáltam, hiszen tudtam jól, hogy hanghullámok egyre növekvő, koncentrikus körökben
    felesleges volna, az ilyen jellegű vizeken, inkább per- terjednek horizontálisan és vertikálisan egyaránt, a
    getve, illetve egyéb, de nem kuttyogatós módszerek-  hang forrásától - vagyis a kuttyogató fejétől - kiindul-
    kel fogtam a harcsákat. De a témánál maradva feltét- va. Csakhogy ezek a hanghullámok a hang forrásától
    lenül meg kell még említenem azt is, hogy a túlzottan távolodva egyre gyengülnek ám! Vertikális értelemben
    mély vizek megütéséhez pedig már ésszerűtlenül nagy véve tehát a túlzottan mély, vagy a túl gyors folyású víz,
    kuttyogatófej lenne szükséges, csakhogy a hat - nyolc horizontálisan pedig a csónaktól messzebb lévő harcsa
    centiméteresnél nagyobb átmérőjű hagyományos lehet az ilyen jellegű bosszúságok forrása, hiszen egy
    kuttyogatóval a kuttyogatás valóságos kínszenvedés: bizonyos (elég kicsi, körülbelül tíz, de legfeljebb tizenöt
    pokoli fárasztó, és mindennek a tetejébe még jól be is méteres) távolságon kívül a harcsák a túlzottan legyen-
    teríti a horgászt vízzel.               gült hanghullámokat már nem képesek érzékelni, kö-
     A kuttyogató másik nagy hátránya, hogy természete- vetkezésképpen nem is reagálnak a kuttyogatóra.
    sen a keletkező hang frekvenciáját sem tudjuk ponto-
    san szabályozni. Annyit természetesen minden harcsa-                         Fté   harcsahorgászat
    horgász tud, hogy a nagyobb
    fejű kuttyogatók mélyebb,
    míg a kisebb fejűek maga-
    sabb hangot adnak, na de
    hol van itt a pontosság? A
    vélt és a valós értékek közti
    különbség akár még több-
    száz Hertz is lehet! Mechani-
    kus úton és mechanikus esz-
    közökkel a frekvencia nem
    szabályozható, és az eddigi,
    felületes ismeretek, vala-
    mint a hagyományos kuttyo-
    gatók pontatlansága manap-
    ság, az „agyonkuttyogatott”
    vizeken nagyon gyakran
    nem hozzák meg a várva
    várt sikert. Merthogy kísér-
    leti tapasztalataink egyértel-
    műen azt bizonyítják, hogy
    más frekvenciára gerjed a
    háromkilós harcsapundra,
    és egy megint másikra a fél-
    mázsás öregharcsa.
     Aztán: úgy gondolom, hogy
    a legtöbb, kuttyogatva har-
    csázó horgász tapasztalta
    már azt a rendkívüli módon
    bosszantó jelenséget, hogy a A halak esetében az egyensúlyi szervvel „egybeépült” hallószerv nincs kapcsolatban a
    túl lassú, vagy a túl lusta (jól- külvilággal

                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12