Page 5 - marcius
P. 5

hólyagot, amely szerv ugyan a halak egyensúlyi szerve- beri halláséhoz képest nem számottevő a megtett sok-
    inek egy része, de a halak hallásában is nélkülözhetet- kal hosszabb és bonyolultabb út ellenére sem.
    len szerepe van: lényegében az úszóhólyag helyettesíti  Eddig az általánosságokról a halak hallásával kapcso-
    a dobhártyát. Aztán, ahogyan ez az úszóhólyag által latban, mely témakör szükségszerűen (a helyszűke mi-
    felfogott hangrezgés még eljut a halak szervezetén att) a teljesség igénye nélkül, csak a legfontosabb tud-
    keresztül a tulajdonképpeni hallószervbe, majd onnan nivalókra korlátozódva íródott meg. Most vizsgáljuk
    az agy hallásközpontjába, na, ez még egy külön törté- meg azonban fő témánk, a kuttyogatás szempontjából
    net, melyet bonyolultsága miatt nem fogok részletezni. főszereplő harcsa hallásáról a legfontosabb tudnivaló-
    Mindenesetre egy a lényeg: a megtett hosszú és ka-  kat!
    landos út miatt, melynek során a hang a halak halló-
    központjába érkezik, a halak tulajdonképpen messze A HARCSA HALLÁSA
    nem azt a hangot hallják, amelyet a hangforrás magá-
    ból kibocsátott. Hogy miért nem? A dolog magyaráza-   A harcsa hallásával kapcsolatosan már nagyon sokan
    ta voltaképpen rém egyszerű. Gondoljunk csak bele: publikáltak különféle cikkeket, mely cikkek lényege
    amikor a hanghullámoknak ennyi anyagon (a halak kevés kivételtől eltekintve mindig az volt, hogy a har-
    kültakaróján és belső szervein) kell keresztülhaladniuk, csa - méreteihez képest rendkívül apró hallócsontocs-
    hogy a „végállomásig” - vagyis a hallóközpontig - elér- kái ellenére is - kitűnő hallással rendelkezik. Csakhogy
    hessenek, törvényszerűen jelentős átalakulásokon kell bennem e kitűnő cikkek elolvasása után - mely cikkek
    keresztülmenniük. Beláthatjuk, hogy egy ilyen esetben szerzői természetesen nagy tudású harcsahorgászok,
    a különféle visszaverődések, az áthatolások és az ab- és nagynevű horgászati szakírók is egyben - minden
    szorpciós (elnyelődéses) zavarok inkább nagyobb, mint esetben maradt némi hiányérzet, merthogy ez mind
    kisebb mértékben fogják megváltoztatni a hang frek-  nagyon szép, és igaz is egyben, de engem már nagyon
    venciáját, hullámhosszát, hangerejét, amplitúdóját, de régóta izgatott az a kérdés, hogy a harcsa vajon milyen
    talán még a hangszínét is. Ebből következik tehát az a hangtartományokban képes a hangokat érzékelni?
    logikus feltevés, hogy a halak hozzánk, emberekhez ké- Vajon mekkora az a legkisebb hangerő, amit a harcsa
    pest meglehetősen homályosan, elmosódottan és azo-  még meghall, és mekkora az, amely már zavaróan hat
    nos hangerő esetén sokkal, de sokkal halkabban hallják rá, ahelyett, hogy támadásra ingerelné, illetve portyá-
    a különféle hangokat. Igaz viszont, hogy a hangforrás- zásra késztesse? És talán a legfontosabb kérdés: vajon harcsahorgászat
    tól kiinduló hanghullámok a vízben jóval gyorsabban a harcsa által érzékelhető hangtartományokon belül
    terjednek, mint a levegőben, ezért a hangforrás és a melyek lehetnek azok a frekvenciájú hangok, amelyek
    halak hallóközpontja között az időbeli eltérés az az em- különösképpen felingerlik őkelmét, amely hangok ha-
    A vízben a hang jobban terjed, mint a levegőben

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10