Page 10 - marcius
P. 10

ezért minél öregebb egy tá-  Gyakorlatilag a Frank féle chod rig egy igazi önakasz-
                 rozó annál iszaposabb, annál tós szerelék, mivel a horgot a hal szájába az ólom és a
                 nagyobb a lerakódás.     leadcore együttes súlya húzza. A kapás egy vehemens
                  Ugyanez mondható a ter-  akasztással jelentkezik, amely úgy megszólaltatja a ka-
                 mészetes tavakra is. Ezek a
                 tavak is hajlamosak az eli-
                 szaposodásra, és ahol sok az
                 iszap, ott a legalkalmasabb
                 egy pop-up szereléket hasz-
                 nálni.
                  Az utóbbi idők egyik leg-
                 több figyelmet vonzó sze-
                 reléke a chod rig. (chod a
                 növényi maradványokat je-
                 lenti, melyek bomlásnak,
                 rothadásnak indultak már
                 a fenéken). A szerelék egy
                 rövid előkéből áll, rajta egy
                 vagy két szem pop-up bojli-
                 val, felfűzve egy darab lead- pásjelzőt, hogy attól a horgász majdhogynem frászt
                 core zsinórra (ólombetétes kap, úgy megijed.
                 zsinór). E szerelék összeál-  Nézzük, mi minden kell a szerelék összeállításához:
                 lításánál nem használnak először is szükségünk van egy 1,5 méteres leadcore da-
   pontyhorgászat        www.horgaszkalandok.hu
                 semmilyen ellensúlyt, mint rabra, melynek egyik végére egy gyorskapcsot kötünk,
                 például ólompasztát vagy (1 ábra) majd a másik végére egy hurkot kötünk.
                 más egyebet, csakis a főól-
                 mot, amely a bedobás után  Ezt követően tetszés szerint válasszunk egy ólmot,
                               melyre azt mondjuk, hogy megfelel és csatoljuk a le-
                 befúródik az iszapba magá-
                 val rántva a leadcore-t, így adcore-hoz a gyorskapocs segítségével. Figyelem, ha
                 a pop-up bojli, vagy bojlik, az ólmon van forgó is, azt távolítsuk el, mert ebben az
                               esetben nincs szükségünk rá, nem használható semmi-
                 pontosan az iszap felett ma-
                 radnak.
    Bevetésre kész a chod
                               re. Egy fűzőtű segítségével fűzzünk a leadcore-ra egy
                  A szerelék nem mondható csomóvédő sapkát, melyet ráhúzunk a gyorskapocsra
    rig szerelék
                 újszerűnek, pedig olvasván a egészen az ólomig. (2 ábra) Feltehetünk még egy kóni-
    különböző pontyos fórumokat, azt tapasztaljuk, hogy kus csatlakozót is, ha akarunk.
    mindenki el van ájulva tőle, sokan azt hiszik, hogy a
    chod rig az utóbbi idők egyik legnagyobb találmánya.
    Valójában a szerelék eredeti verziója, Rod Hutchin-
    son-nak köszönhetően már 1983-ban meglátta a nap-
    világot. Tim Paisley is átdolgozta a szereléket, ő volt aki
    rövid előkékkel használta és leadcore-val. Tim abban
    az időben egy nagyon iszapos vízen horgászott és itt
    használta a chod riget első ízben, amelyről első köny-
    vében bővebb leírást is tesz 1988-ban. A következő
    könyvében, mely 1990-ben jelent meg, már egészen
    mélyrehatóan foglalkozik a szerelékkel, és már több tí-
    pusát is leírja.
     Végül a szerelék Frank Warwick által vált híressé, a
    ’90-es évek közepén. Megemlíteném, és érdekesnek
    találom, hogy egyik fent említett nagy horgász sem
    talált szebb nevet a csúf chod helyett…így maradt a Most vegyünk egy darab kis átmérőjű shrink tube-t
    chod.                         (zsugorcső) és húzzuk a leadcore közepére, majd forró
     Tehát a chod rig egy új szerelék lenne? Nem hinném. víz segítségével, vagy gőzzel dolgozzuk rá a leadcore-ra,
    Ha olvasnának régebben megjelent külföldi publikáci- hogy helyben maradjon. Ezt követően a tű segítségé-
    ókat, magazinokat, akkor bizonyára találnának benne vel tegyünk fel egy gumiütközőt, majd egy forgókap-
    önök is írásokat a különbözőképpen összeállított chod csot és megint egy gumiütközőt, de vigyázzunk, hogy
    rigek-ről. Én itt a Frank Warwick féle szerelékre térek a forgókapocs a gyűrűvel csatlakozzon a leadcore-hoz,
    ki, az én szemszögemből nézve nagyon jó.       ne a szemével. (3 ábra)  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15