Page 5 - aprilis
P. 5

is válaszolt és ezeket polimodális nociceptoroknak nak háromszor annyi időbe telt amíg képesek voltak
    nevezték el. A halaknál ezeket a receptorokat mutat- újra táplálkozni azokkal szemben, amelyeket sóoldattal
    ták ki elsőként, amelyek hasonló tulajdonságokkal injektáltak be vagy egyáltalán nem.”
    rendelkeznek, mint a kétéltűeknél, madaraknál, em-   Ezek a tanulmányok a szerzők szerint azt bizonyítják,
    lősöknél, beleértve az embert is.           hogy léteznek fájdalmat érzékelő receptorok és hogy
                                    egy fájdalmat előidéző inger, a viselkedést
                                    és a fiziológiai jelenségeket is negatívan be-
                                    folyásolja. Cápákon is végeztek ehhez hason-
                                    ló tanulmányokat és nem sikerült kimutatni
                                    a nociceptorok jelenlétét, tehát úgy tűnik,
                                    hogy a csontos halak az első állatcsoport, me-
                                    lyeknél megjelennek ezek a receptorok.
                                     Dr. Sneddon szerint ezek az eredmények
                                    azt bizonyítják, hogy a halak képesek a fáj-
                                    dalomérzékelésre. A tanulmány nagyon friss,
                                    mivel ez év májusában látott napvilágot,
                                    azonban a tudósok nagy részének más a
                                    véleménye. Dr. Bruno Broughton, ismert ich-
                                    tiológus, véleménye szerint a halaknak nincs
                                    annyira fejlett agyuk, hogy fájdalmat érzékel-
                                    ni tudják! Annak ellenére, hogy Dr. Sneddon
                                    a tanulmányában kimutatta a halak szája
                                    szélén található érzékelő sejteket és párhu-
                                    zamba állította ezeket a magasabbrendű em-
                                    lősöknél előforduló receptorokkal, mégsem
                                    számolt a halak agyának azon képességével,
                                    hogy ezeket az ingereket feldolgozza.
                                     Dr. Sneddon következtetései egy nagyon ko-
    Fárasztás közben a halak annyira védekeznek, mintha egy kis fájdal- moly kísérlettel állnak szemben, amelyet J. D  ichtiológia
    mat sem éreznének                       Rose a Wyoming-i egyetem híres professzora
                                    végzett el. A professzor a „Reviews of Fish-
     Ezeknek a receptoroknak az átmérője, valamint a eries Science” (Halászat tudományának áttekintése)
    mechanikus és termikus ingerekre adott válaszuk meg- című lapban közölt cikkében elmondja, hogy a ha-
    egyezett a főemlősökével. Tulajdonképpen a mechani-  laknak nincs neokortexe, amely lehetővé tenné, hogy
    kus ingerekre adott válaszuk valamivel kissebb inten- fájdalmat vagy félelmet érezzenek. Rose professzor az
    zitást mutat, mint az ember bőrében lévő receptorok utóbbi 15 évben állatok fájdalomingerre adott válaszait
    válasza. Ez annak tudható be, hogy a halak bőre jelleg- vizsgálta és kételkedik az Angol Királyi Liga által köz-
    zetes módon reagál a sérülésekre.           readott cikkben, miszerint: „a fájdalom a tudatosság-
     Annak ellenére, hogy a nociceptorok jelenlétét bi- gal áll szoros összefüggésben, a kulcsfontosságú dolog
    zonyították, ez még nem jelenti azt, hogy bizonyított a  ebben az esetben a fájdalom érzékelése és a nocicep-
    halak fájdalomérzékelése is. A nociceptorok jelenlétét ció között van. A fájdalom érzékelése elsősorban úgy
    reflexeknek kellene kísérniük. A fájdalom érzékelésének van megfogalmazva, mint egy tudatos átélés, míg a
    bizonyítására az állat negatív viselkedésmintákat kel- nocicepció a nociceptív receptorok ingerlésére adott
    lett volna tanusítson a potenciálisan fájdalmat keltő tudattalan válaszreakció. Egy érzéstelenített személy
    ingerekkel szemben, és az is ki kellett volna tűn-  fizikailag válaszol a fájdalomingerre, de nem érzi a fáj-
    jön, hogy ezek a viselkedések nem csupán egyszerű  dalmat. Még ha egy levágott fejű csirke teste válaszolni
    reflexek. Ezért vizsgálták a halak különböző ingerekre is tud bizonyos ingerekre, attól még nem érzi a fájdal-
    adott válaszát. Pisztrángok „ajkába” méhek mérgét mat.” Az a tény, hogy a halak Dr. Sneddon kísérletében
    és ecetet fecskendeztek, másoknál sóoldatot használ- érzéstelenítve voltak, ezzel mindenféle magyarázat az
    tak, a kontrollcsoportnál pedig semmit. „A méreg-   általuk érzett fájdalommal kapcsolatosan hiábavalóvá
    gel és ecettel befecskendezett halaknál abnormális vált.
    viselkedéseket lehetett megfigyelni. Ezek a mozgások  Dr. Rose szerint és még sok más tudós szerint is ahhoz,
    hasonlóak voltak azokhoz, melyeket a stresszhatásnak hogy bebizonyítsuk a halak fájdalom iránti érzékeny-
    kitett magasabbrendű gerinceseknél is megfigyeltek. ségét, előbb ki kell mutatni azt, hogy egyáltalán képe-
    A méreggel vagy ecettel beinjektált halak a szájukat sek-e tudatos érzékelésekre. Továbbá a fájdalom, mint
    az aljzathoz vagy az akvárium falához dörzsölték,  tudatos érzékelés olyan specializált idegi struktúrák-
    ezeknek a viselkedéseknek pedig nem volt reflexes hoz van kötve, mint a neokortex és ez a halak esetében
    alapja. A méreggel vagy ecettel beinjekciózott halak- hiányzik, mi több más ehhez hasonló idegi struktúra

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10